Serat Jangka Syekh Subakir

By Paguyuban Sekarjagad 01 Mar 2016, 18:10:04 WIBSastra

Serat Jangka Syekh Subakir

Keterangan Gambar : Foto ilustrasi


PUPUH I
ASMARANDANA

— 01 —

Karya penget genya nulis, supadya dadya tututunan, mring weka kadang wargane, tuwin antuka kang rahmat, timbang nganggur klekaran, becik ngleluri leluhur, caritane jaman kuna.

— 02 —

Sejarah para Narpati, kang mengku rat nata praja, tanah Jawa sedaya, mugi paringa nugraha, marang para kawula, tinebihna ing bebendu, kalawan ing ila-ila.

— 03 —

Mangkana purwani nguni, saka ing Kitab Musarar, binabar tembung Jawine, wiwit alam babu alam, dumugining kiyamat, pan saleksa wolung atus, donya lamine gumelar.

— 04 —

Jamane limang prakawis, kang dihin Ingaranan Tirta, nulya Karta kapindone, Dupara kaping telunya, Kaliyup ping sekawan, jangkep kaping limanipun, winastan jaman Sengara.

— 05 —

Tirta jaman ingkang dihin, saleksa warsa laminya, Karta kapindo jamane, namung wolung ewu warsa, ganti jaman Dupara mung nem ewu kawan atus, langkung sangangdasa warsa.

— 06 —

Jaman Kaliyup gumanti, para Mukminkas angira, kalih ewu warsa maneh, lawan sagangatus warsa, ganti jaman Sengara nenggih wawatesan umur, namung kalih ewu warsa.

— 07 —

Lalanjon titahing Widi, laminipun kalih leksa, sangang ewu ing taune, kalanira Nabiyullah, taksih munggwing suwarga, Malekat bangsanipun, sagung para Malekat.

— 08 —

Sami wonten ing Rochani, datan wonten kenging pejah, luput duraka sakehe, datan wonten nadah nendra, lan sagung titahing Hyang, wignya ngucap lir jalmeku, tumut langgeng lir manungsa.

— 09 —

Lembu ingkang nyangga bumi, isih sekawan sukunya, pramana ati enggone, Nabi ADAM munggwing swarga, lamine satus warsa, wohing kuldi kang tinunggu, Babu Kawa rowangira.

— 10 —

Kadukan marang Hyang Widi, tinurunaken mring donya, tanpa sandang sarirane, anuju wulan Mucharam, ing tahun Alip ika, tanah Arab kang jinujug, amanggih kayu satunggal.

— 11 —

Den wastani kayu tanjir, dadya sandang salaminya, nulya panggih lan garwane, cinarita salin jaman, ingaran jaman Karta, nenggih wolung ewu tahun, dahar sapisan sawulan.

— 12 —

Samana kalane wiwit, manungsa kena durhaka, kena pati saturute, sagunging wong darbe manah, duwure randuwara, ora kurang depa satus, lembu sukune mung tiga.

— 13 —

Marmanira ana daging, lumrah manungsa kuwasa, nuli salin jaman maneh, gumanti aran Dupara, alam Nabi samana, lumrah manungsa punika, mangan ping kalih sawulan.

— 14 —

Gegaman mung tigang warni, panah pedang lawan gada, isih kuwasa punang wong, kono mari ararasan, wong donya lan wong kerat, randuwana duwuripun, amung kari satus depa.

— 15 —

Lembu ingkang nyangga bumi, atinggal kalih sukunya, marmane getih enggone, limang ewu warsa gantya, anulya salin alam, jaman wali kang sumuyut, alame wali sadaya.

— 16 —

Jaman wali kaping kalih, Mukmin Ngamya wastanira, sadasa dina dahare, de Wali ingkang taksih kas, dahar pindo sawulan, Wali ingkang apes iku, dahar ping kalih sadina.

— 17 —

Lembu ingkang nyangga bumi, sukune kantung satunggal, premana neng kulit gone, duwure kang randuwana, kari salawe depa, keneng duraka wong iku, paes katemenanira.

— 18 —

Gagaman mawarni-warni, keris towok lawan tumbak, tigang ewu warsa maneh, asalin jaman Sengara, alame Mukmin ika, Mukmin Ngam ing lampahipun, rina wengi amemangan.

— 19 —

Datan wonten tuwukneki, lumrah wong akekadangan, premanane suket rondon, duwure kayu wus suda, mung kalih dasa depa, ingkang nyangga bumi rubuh, sukune sirna sadaya.

— 20 —

Apan taksih nyangga bumi, gara-gara agung prapta, bumi wus sirna brekate, suda wiranging pandita, kapundut mring Hyang Sukma, ilang adile Sang Prabu, wanita keh laden priya.

— 21 —

Kawula lali maring Dusti, Gusti lali mring awula, fakir lali agamane, wong agung katah kahinan, wong cilik keh dursila, lali bapa lawan guru, ilang sihe wong kekadang.

— 22 —

Gegamane amepegi, barang cipta dadi gaman, patine lawan gamane, wewah kestul lan senjata, mariyem lan kala kunta, lumrah keh wong ambeg rusuh, akeh wong wedi melarat.

— 23 —

Sinung ayat sewu warsi, nenggih alame Sengara, nuli sinalin alame, bali marang Tirta, ratune Waliyullah, satus tahun laminipun, anumpak ari kiyamat.

— 24 —

Sasampunira kapanggih, lawase neng alam donya, marang Kang MurbengUripe, anenggih mung tigang leksa, tri ewu satus warsa, punika langkung ta ingkang kantun, wus parek ari kiyamat.

— 25 —

Yen wus prapta satus warsi, mati wiji kang tumitah, warata ing jagad kabeh, tan wonten tiyang anak-anak, tan wonten jawah niba, wus ginaib mring Hyang Agung, tan wikan ari kiyamat.

— 26 —

Wonten crita kang tinulis, tumrap tanah Jawa, aking Arab pinangkane, gancare ing pulo Jawa, duk taksih dadya wana, peteng alas gung asamun, ambelasah roning kamal.

PUPUH II
S I N O M

— 01 —

Purwane kang ginupita, duk suwunge tanah Jawi, taksih wana langkung pringga, isina amung dedemit, pari prayangan lan jim, miwah sagunging lelembut, kalawan brekasakan, gandarwo lan banaspati, ilu-ilu janggitan lawan kemamang.

— 02 —

Anenggih kang kawuwusa, jeng Sultan Rum kang winarni, angsal sasmitaning Sukma, dinawuhan angiseni, manungsa pilo Jawi, anenggih Sultan ing Ngerum, nimbali patihira, prapteng ngarsa awotsari, Sang Aprabu alon denira ngandika.

— 03 —

Heh Patih Ingsun tatanya, marang sira kang sayekti, wartane ing Pulo Jawa, apa sira wus udani, kabare taksih sepi, durung isi manungseku, pan isih dadi wana, Kyana Patih atur bekti, inggih Gusti dereng isi kang manungsa.

— 04 —

Rembage para nangkoda, Gusti kang sampu udani, ingkang layar tanah Jawa, tan wonten ingkang nglangkungi, wartanipun anenggih, ageng-ageng hardinipun, pilo mujur mangetan, sakilene pulo Bali, Sri Nalendra alon wijiling wacna.

— 05 —

Heh Patih sira mepaka, wong rong leksa somah aglis, tanduren ing pulo Jawa, dimen pada gaga sabin, sandika Kyana Patih, menembah lumengser gupuh, samekta lajeng bidal, wong rong leksa somah prapti ing muwana kamot ingemot baita.

— 06 —

ing marga datan winarna, gancare carita nenggih, janma kang rong leksa somah, pinrenahkenpulo Jawi, Kya Patih wangsul nuli wus prapta nagari Ngerum, matur rehning dinuta, purwa madya amekasi, Sri Narendra kalangkung sukeng wardaya.

— 07 —

Wus kalayan karsa Nata, yata kang kocapa mangkin, janma kang samya tinilar, aneng jroning pulo Jawi, binadog ing dedemit, meh telas pan amung kantun, sakawan dasa somah, giris manahira sami, lajeng layar mantuk mring Ngerum Negara.

— 08 —

Wus prapta Ngerum nagara, lajeng katur Kyana Patih, nulya konjuk Sri Narendra, yen janma rong leksa nguni, somah pan namung kari, kawandasa somahipun, dene prikancanira, binadog para dedemit, duk miyarsa jeng Sultan ngungun ing driya.

— 09 —

Puwara renge ngandika, timbalana Sech Subakir, tan anatara prapteng ngarsa, ngandika Sri Narapati, bapa sira sun tuding, layar mring pulo Jaweku, sira masanga tumbal kang hardi-hardi, dimen lunga lelembute pulo Jawa.

— 10 —

Wong keling sira angkatna, prenahno ing pulo Jawi, semektowa gagawanya, nuli angkatna den aglis, layar mring pulo Jawi, sira patih aja kantun, Sech Bakir aturira, sandika pamit wot sari, wusnya beber layar dateng tanah Arab.

— 11 —

Wus prapta ing Keling praja, dawuhaken amundut janmi, rong leksa somah katahnya, laju layar pulo Jawi, Sech Bakir kang winarni, ing marga datan wuwus, anjujug hardi Tidar tumbal pinasang tumuli, awarata pucuking hardi sadaya.

— 12 —

Gya jumegur swaranira, gara-gara andatengi, gumelar gora prahara, teja lawan obar abir, peteng mendung nglimputi, geger sagunging lelembut, jin setan brekasakan, sami lunayu anggendring, ilu ilu banaspati lan kemamang.

— 13 —

Wewe peri prayangan, angebyur marang jaladri, gandarwa gandarwa mlayu sarsaran, tetekan keblak memedi, sedaya samya ngungsi, tan kawawa panasipun, gantiya kang winursita, pan wonten danyang kakalih, gih punika tetuwane brekasakan.

— 14 —

Sang Hyang Semar aranira, lawan Danyang Togog nenggih, dedukuh wonten ing wana, prenah pucuking kang wukir, Merbabu ingkang hardi, samana kekalihipun, samya ajejagongan, ginenira ting kalesik, Sang Hyang Semar kagyat denira miyarsa.

— 15 —

Sang Hyang Semar lon wuwusnya, kiraka wonten punapi, sagung demit kagegeran, gara-gara apa iki, bumi agonjang-ganjing, prakempa asindung riwut, bayu braja liweran, kilon geter obar-abir, gumaleger swaraning kang punang harga.

— 16 —

Daweg kiraka jarwaha, de gara-gara kagiri, prabawa apa ta ika, Danyang Togog awawarti, yen sira tan udani, iki ana Resi Ngerum, prapta ing pulo Jawa, arsa ngrabaseng dedemit, pirantinya pinasang sakeh haldaka.

— 17 —

Yeng mangkana daweg enggal, manggihi lawan Sang Resi, utusana Sri Narendra, Ngerum ingkang nundung demit, pada atakon warti, baya ana karsanipun, dene kagila-gila, karya gegering kang demit, Sang Hyang Semar sumaur ya bener sira.

— 18 —

Danyang Togog malih ngucap, ya age adi prayogi, aywa kongsi kalayatan, kiraku payo den gelis, anulya pangkat sami, wus prapta panggih Sang Wiku, ana ing ardi Tidar, tuwan Sech Bakir ningali, ing praptane kalihira ta pa sangkan.

— 19 —

Sech Bakir alon tatanya, ki sanak dika ing pundi, manira nembe tumingal, dateng pakenira kalih, sira harsa punapi, dene prapta ngarsaningsun, Sang Hyang Semar saurnya, inggih kula tiyang Jawi, dika prapta punapa ing karsanira.

— 20 —

Sech Bakir wau ngandika, wartane ing pulo jawi, pan durung ana manungsa sadaya isih wanadri, sepi ulun tingali, karsane Jeng Sultan Ngerum, ing mangke winijenan, rong leksa somah kang janmi, dimen harja sami kinen asesawah.

— 21 —

Sang Hyang Semar lon wuwusnya, gih sumangga karsa Aji, sajatine gih kawula, lan kiraka tiyang Jawi, ing kina prapteng mangkin, kawak daplak inggih ulun, wong Jawa kuna mula, saderenga dika prapti, kula manggen Marbabu pucak haldaka.

— 22 —

Sampun sangang ewu warsa, inggih wonten pulo ngriki, dedukuh ing hardi Tidar, saweg antuk sewu warsi, langkung taun puniki, Sech Bakir gawok angrungu, dika niku wong napa, napa ta ayekti janmi, umur dika dene ta kaliwat-liwat.

— 23 —

Lamun janma durung ana, kang umur saleksa warsi, Sang Hyang Semar saurira, yeku kawula puniki, pan inggih dede janmi, danyang tanah Jawa ingsun, danyang sepuh priyangga, titise Jeng Kawa Dewi, kang jejuluk Sang Hyang Maya inggih kula.

— 24 —

Sang Hyang Sis inggih kawula, Sang Srinata inggih mami, Durgulowya inggih kula, Sang Hyang Wenang inggih mami, Joyokusumo tuwin, Joko Panduduk nggih ulun, Tuwawana gih kula, Manikmaya inggih mami, inggih kula ingkang paparab Sang Hyang Semar.

— 25 —

Wonten ngriki wiwit kuna, duk Ibu Kawa rumiyin, nglunturaken rasa mulya, tinadahan mring Ijajil, cinipta rama nguni, den wor lawan kamanipun, anulya dadya kula, lamun dika dereng ngreti, gih punika gancare badab kawula.

— 26 —

Sawarnane para dewa, sadaya gih darah mami, lan para danyang sedaya, tanah Sabrang miwah Jawi, sadaya turun mami, miwah sagunging lelembut, inggih turun kawula, jim prayangan lawan peri, ilu-ilu sadaya anak manira.

— 27 —

Dene kiraka punika, titise Siti Sendari, sun karya kadang ngong tuwa, dedukuh wonten ing Jawi, milane kula mriki, panggih lawan dika wau nyuwun taken pawarta, dateng andika sayekti, punapa ta andika angrusak Praja.

— 28 —

Sadaya nak putu kula, pra samya bingung angungsi, kenging tenung taragnyana, andika ingkang masangi, ngungsi marang jaladri sadaya para lelembut, Sech Bakir alon mojar, kula punika kiai, pan dinuta jeng Sultan Ngerum negara.

— 29 —

Apan kinen ngisenana, janma pulo Jawa ngriki, dimene tangkar-tumangkar, reja ambubak wanadri, kang sun prenahaken iki, wong Keling nagaranipun, cacah rong leksa somah, iku karsane Hyang Widi, boten kena yen dika amalangana.

— 30 —

Sang Hyang Semar saurira, sokur jumurung saketi, yen karsane Sri Narendra, ing Rum dawuhing Hyang Widi, kadawuhan ngiseni, ing pulo Jawa puniku, kinen ambubak wana, nanging ta panyuwun mami, inggih kula tumuta ngadani Jawa.

— 31 —

Sech Bakir alon ngadika, kisanak kula tuturi, karsane Hyang Maha Mulya, lalakone Jawa benjing, winates ing Hyang Widi, rong ewu lan satus taun, pan nuli sirna, wiwit saking taun iki, satus taun durung ratu ora praja.

— 32 —

Iku karsaning Hyang Sukma, tataning wong kadi peksi, yen wus jangkep satus warsa, lawan punjul seket siji, Hyang Sukma karya Aji, ing Gilingwesi Kedatun, lawan ing Panataran, niku wiwite Narpati, ajejuluk Maharaja Selaprawata.

— 33 —

Andika ingkang ngemonga, dika awor lawan janmi, nalikanira Sang Nata, ratu ingkang nata janmi, satus warsa ingkang benjing, Gilingwesi sirnanipun, wiwite jaman Buda, nayebut ratune sami, pangucape tan liya Dewa Batara.

— 34 —

Sirnane Selaprawata, nulia karsane Hyang Widi, akarya alih Nerendra, titise Hyang Wisnumurti, ngedaton Mendangkawit, satus taun sirnanipun, Hyang Sukma nuli nitag ratu agung ambawani, sakembaran bala banta lan wanara.

— 35 —

Siji ngadaton Ngalengka, abala sagung raseksi, ing Pancawati sajuga, titise Hyang Wisnumurti, bala wanara benjing, paramarta ratunipun, Kyahi Togog sira, angemonga sira benjing, kang jumeneng ratu Ngalengkadiraja.

— 36 —

Besuk rusake ngalengka, tumpes tapis datan kari, amung pitung puluh warsa, sirnane karatoneki, Hyang Sukma nitah malih, ratu binatara agung, ngadatong ing Wirata, lawan Maduran agrai, seket warsa karatone nuli sirna.

— 37 —

Hyang Sukma anulya nitah, karatone Ngastina benjing, Ngamarta pudak sategal, lawan Ngawu-ngawu langit, lawan ing Dwarawati, poma Kyai iku besuk, poma dika emonga, watese sawiji-wiji, satus taun sirnane karaton benjang.

— 38 —

Iku karsane Hyang Sukma, sirnane karaton benjing, pada aprang lawan kadang, awite rebut nagari, minangka penget Kyai, kang jumeneng ratu besuk, sirnane campuh aprang, nulya karsane Hyang Widi, Mlawapati kalawan Bojonegara.

— 39 —

Iku pada turunira, Sang Hyang Wisnu ingkang nitis, ananging ta wekas ingwang, marang andika Kiyahi, alame ratu kalih, awyandika emong besuk, andika wangsul dewa, watesane satus warsi, nuli sirna Hyang Sukma akarya Nata.

— 40 —

Kekuta ing Galuh benjang, laminira seket warsi, sirnane Gakuh nagara Hyang Sukma anitah malih, ratu Sindula nagri, mung sawidak taun besuk, nuli ana Narendra, ing Medangkamulan nagri, ratu iku amangsa pada manungsa.

— 41 —

Patangpuluh taun sirna, ratu pandita gumanti, saking Arab pinangkanya, Ajisoko Sango Aji, pinanjingan ing eblis, ratune ijajil besuk, angaggit sastra Jawa, pan iku kang den leluri, aywandika emong ing sapungkurira.

PUPUH III
PA N G K U R

— 01–

Mung sawidak taun sirna, sang Hyang Sukma anitah ratu malih, sang Prabu Maha punggung, papatih, Jugulmuda angada-on neng sukuning hardi Lawu, karsa pranataning praja, medal adiling Narpati.

— 02 —

Satus taun nuli sirna, Sang Hyang Sukma anitah ratu malih, Kauripan nagrinipun, satus taun wus sirna, turun telu jejege karatonipun, nuli karsaning Hyang Sukma, nitahaken ratu malih.

— 03 —

Sakawan kang dadya raja, akekuta Jenggala lan Kadiri, Ngurawan lan Singasantun, niku andika monga, ngawulaha satuhu andika besuk, andika siliha aran, Ki Prasonto aprayogi.

— 04 —

Ki Togog dika arana, Ki Jarudeh ing benjing iku becik, titising Batara Wisnu, poma ywa kongsi pisah, pan jumeneng ing Jenggala prajanipun, wasta Panji Rawisrengga, digdaya prawireng jurit.

— 05 —

Satus taun nuli sirna, karsaning Hyang nitahaken ratu malih, Pajajaran kutanipun, pindah saking Jenggala, satus taun sirnane karatonipun, pan kongsi turun ping tiga, rusake lawan kang siwi.

— 06 —

Yaiku wekas manira, pan ing kono awora demit malih, mariya amomong ratu, iku karsaning Sukma, dika kinen awor lawan anak putu, andika dukuha benjang, sukunira hardi kendil.

— 07 —

Andika ngaliha aran, Ki Rumadi iku luwih prayogi, Ki Togog dika ing besuk, Lodaya dukuhana, dika angaliha aran Ki Barjamos, sirnanira Pajajaran, anulya karsaning Widi.

— 08 —

Ratu Agung adiningprang, akekuta ing nagri Majapahit, satus taun sirnanipun, kongsi turun ping lima, rusakira nagri Majapahit besuk, aprang lawan putranira, nulya karsaning Hyang Widi.

— 09 —

Nitahaken ratu Demak, akeh sagung para Wali nge Jawi, saking tanah Arab iku, pra sami amemulang, nglampahaken sarengatting Kanjeng Rasul, wus sirna jamaning Buda, pra sami agama Suci.

— 10 —

Angrasuk Aagama Islam, manjing marang agama Kanjeng Nabi, Kraton Demak sirnanipun, namung sawidak warsa, punjul papat tetepe etanganipun, nuli karsane Hyang Sukma, nitahaken ratu malih.

— 11 —

Ing Giring kalawan Pajang, Kalajangga jejuluking Narpati, umure salapan taun, sirnane kutanira, apan nuli ana karsane Hayang Agung, nitahaken ratu Mataram, jejuluk Sang Kalasekti.

— 12 —

Digdaya prawireng aprang, aprakosa ngadoni jayeng jurit, ratu sekti sudibya nung, sembada tan apada, iya iku turune pandita luhung, Senapati jajuluknya, para ratu keh kang nagkil.

— 13 —

Sumewa mring tanah Jawa, wiwit iku dumugi ing Matawis, sewu limang atus taun, kutane ing Mataram, kongsi ping pat turunan kang madeg ratu, wangening nagri sirna, nulya karsaning Hyang Widi.

— 14 —

Rusake nagri Mataram, pan binedah wong Makasar lan Bugis, Madura rewang sekutu, lawan putra priyangga, wus alami janji watesaning umur, nulya karsaning Hyang Sukma, nitahaken ratu malih.

— 15 —

Kekuta ing Wanakarta, sakulone kuta Pajang winarni, sugih rowang ratunipun, sirna kratone, laminipun satus tigang dasa taun, tan antara laminira, ana nangkoda datengi.

— 16 —

Rusake ing Kartasura, pan binedah dening wong Cina benjing, nulya karsane Hyang Agung, nitahaken Narendra, angadaton kuloning Mataram iku, siji sawetaning Pajang, wus jamang Sengara benjing.

— 17 —

Wong Jawa akeh pitenah, marang pawong mitranira ing benjing, keh kiyamat mring sadulur, dora-carane katah, lawan suda pemetune bumi besuk, ilang wirange wanita, keh priya etung pawestri.

— 18 —

Setan wus awor manungsa, datan kena kinawruhaken becik, ing jaman Sengara iku, keh anak lali bapa, bapa lali marang anake satuhu, wong mati tukaran katah, akeh wong kanjingan eblis.

— 19 —

Lan akeh musibat prapta, bebendune Hyang Sukma andatengi, gunung muni gumaludug, obah bumi prakempa, lir ginonjing bumi molah gunung jugrug, sol gempal ladu geng prapta, udan awu lawan pasir.

— 20 —

Cleret taun angragancang, oban-abir kilat tatit datengi, akeh wong tukar prang pupuh, akeh mati kobongan, saya lami wuwuh bebendu geng rawuh, musibate tanah Jawa, arang manungsa kang eling.

— 21 —

Akeh wong murka angkara, bocah cilik wis pada etung picis, wong agama saya sengkud, nanging tanpa tatanya, akeh janma pada tinebusan besuk, wong dagang akeh kang tuna, malah pawitane enting.

— 22 —

Keh anjamah pada priya, datan marem jamah marang pawestri, akeh wong kang pada riwut, dursila saya dadra, apa wite kalane wong pada riwut, wong niyat harja katriwal, wong dursila akeh sugih.

— 23 —

Akeh wong maido Kitab, keh wong dora gegampang gawe becik, keh lali marang Hyang Agung, akeh nembah brahala, ana ingkang mangeran marang lelembut, saweneh mangeran arta, ana mangeran Serani.

— 24 —

Kang ngadani tanah Jawa, apa maksih Walanda nguwasani, satus taun laminipun, musibat saya katah, tindak juti dursila saya andarung, nuli marmaning Hyang Sukma, aparing pitulung yrkti.

— 25 —

Anitahaken Narendra, duk timure babaran hardi Srandil, maksih tedak Kanjeng Rasul, ibu darah Mataram, paselongan iya iku wijinipun, angadani tanah Jawa, pan jumeneng Ratu Adil.

— 26 —

Ratu iku luwih mlarat, datan mawi sangu amung sadremi, mung semende mring Hyang Agung, tan ana janma wikan, pan kasandang kasampar-sandung tan weruh, pudak sinumpet punika, timbule kang tunjung putih.

— 27 —

Mungsuh ngarep ekeh sirna, ingkang pada wani samya mati, tumpes tapis sirna larut, balane mung sir’olah, mung kalabang kalajengking gamanipun, Kyai niku waspadakna, dika ladenana benjing.

— 28 —

Bala sagunging lelembat, anjurungi marang Sang Ratu Adil, ana dene kutanipun, alas bumi Ketangga, pan rineka kedatonira Sang Prabu, Juluk Sultan Herucokro, enak atine wong cilik.

— 29 —

Ilang wong kang dora cara, wong dursila ilang pan sirna enting, botoh keh pada kabutuh, awit adil Sang Nata, akeh ngungsi mring masjid pada asujud, eling marang kabecikan, pada dadi santri mursid.

— 30 —

Pajege wong cilik suda, sawah sajung sadinar pajeg neki, winatesan amung sewu, dadya dahar Narendra, datan mundut langkungane saking sewu, ratu iku lumuh arta, blaba asih marang dasih.

— 31 —

Murah sandang murah pangan, keh wong cilik pada suka singgih, iya amung satus taun, jumeneng adil Nata, sasirnane kuta Katangga puniku, nulya ana ratu kembar, iya ana kuta benjing.

— 32 —

Salere hardi Barata, inkang siji kutane iku benjing, ana ing Madura iku, lamine seket warsa, sasirnane Hyang Sukma nitahaken ratu, kekuta Waringin rebah, iya amung sekt warsi.

— 33 —

Waringin rubuh wus sirna, nulya ana ratu gumanti malih, kang sinedya kutanipun, ana ing Baleberan, mung sawidak taun watesane iku, anulya wong Prenggi prapta, angratoni tanah Jawi.

— 34 —

Manungsa Jawa pan katah, den usungi marang nagara Prenggi, sewu sewu saben taun, mung tigang dasa warsa, nulya Kanjeng Sultan ing Ngerum atutulung, patih maju sabalnya, anumpes wong nuswa Prenggi.

— 35 —

Wadya ing Rum yutan wendran, tan petungan layar mring pulo Jawi, ing riku rame prang pupuh, wong Prenggi lebur lebur sirna, tedakira Sang Nata Waringin Rubuh, gya jinunjung dadya raja, kekuta nang Majapahit.

— 36 —

Telung puluh sanga warsa, sampun jangkep watese tanah Jawi, gunung Sumbing nulya jugrug Merapi mubal brama, ing Merbabu swaranira gumaludug, gunung Tidar mubal toya, sirna ilang pulo Jawi.

— 37 —

Wus tutug carisaningwang, ulun arsa wangsul mring Rum nagari, reksanen sapungkur ulun, poma den kalampahan, lah engeta sakehing piweling ulun, aywa nganti manggih papa, wong Keling kinarya wiji.

— 38 —

Sigra bidal Sang Pandita, Sang Hyang Semar ngaterken mring jaladri, Danyang Togog rowangipun, wangsul mring padukuhan, kawarnaha wong rong leksa somah sampun, samya ambabadi wana, tegal gaga miwah sabin.

— 39 —

Sang Hyang Semar dadya lurah, Danyang Togog dadya sor-soraneki, wus awor manungsa iku, sinembah ing wong katah, pan sadaya anurut parentahipun, datan wonten kang suwala, mring parentah hira kalih.

— 40 —

Titi tamating carita, Jayabaya bebere kang linuri, sakiing Kitab mulanipun, Musarar kang carita, ganti ganti kang samya umadeg ratu, lalakone pra Narendra, wates umuring nagari.

 

Kapethik saking Buku Serat Jangka Pandoming Agesang.
By Mas kumitirWrite a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Write a comment

Ada 153 Komentar untuk Berita Ini

 1. Michaelitert 04 Jan 2019, 23:41:43 WIB

  kamagra oral jelly cvs
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">buy kamagra uk</a>
  kamagra 100mg oral jelly (sildenafil) 5gm
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">kamagra& lt;/a>
  kamagra reviews users

  Stevencew 05 Jan 2019, 22:43:37 WIB

  viagra side effects mental
  <a href="http://viagrapipls.com/">viagra</a&g t;
  viagra side effects long term
  <a href="http://viagrapipls.com/">viagra</a&g t;
  viagra without a doctor prescription us phone number

  CharlesMit 06 Jan 2019, 13:09:56 WIB

  fildena 100 mg
  <a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a&g t;
  fildena 150mg extra power
  <a href="http://fildenaonl.com/">buy sildenafil citrate</a>
  fildena 100 purple reviews

  JamesBeani 06 Jan 2019, 15:02:47 WIB

  what is sildenafil citrate used for
  <a href="http://sildenafilcitratepw.com/">silden afil citrate</a>
  sildenafil citrate 20 mg coupon
  <a href="http://sildenafilcitratepw.com/">buy sildenafil</a>
  what is sildenafil citrate 20 mg used for

  Williamvex 07 Jan 2019, 04:37:35 WIB

  buy cheap generic viagra co uk kamagra oral jelly 100mg
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">п»їka magra uk</a>
  kamagra 100 chewable
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">kamagra& lt;/a>
  kamagra oral jelly sale

  RobertNup 08 Jan 2019, 01:16:39 WIB

  buy cialis viagra online
  <a href="http://viagrapipls.com/">viagra generic</a>
  viagra super active plus review
  <a href="http://viagrapipls.com/">viagra</a&g t;
  generic viagra usa shipping

  Davidper 08 Jan 2019, 15:33:59 WIB

  fildena 100 mg from india
  <a href="http://fildenaonl.com/">sildenafil citrate</a>
  fildena 50mg
  <a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a&g t;
  fildena work

  JosephmuddY 08 Jan 2019, 17:07:08 WIB

  sildenafil citrate 100mg dosage
  <a href="http://sildenafilcitratepw.com/">silden afil</a>
  sildenafil citrate dose
  <a href="http://sildenafilcitratepw.com/">buy sildenafil</a>
  sildenafil citrate dosing

  Philliplar 09 Jan 2019, 06:16:34 WIB

  kamagra 100mg oral jelly side effects
  [url=https://www.kamagraukonl.com/]buy kamagra uk[/url]
  chewable kamagra polo 100mg
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">buy kamagra uk</a>
  kamagra oral jelly suppliers india

  Thomasbip 10 Jan 2019, 05:42:26 WIB

  walmart generic viagra 100mg for sale
  <a href="http://viagrapipls.com/">viagra</a&g t;
  viagra generic cost walmart
  <a href="http://viagrapipls.com/">generic viagra</a>
  generic names for viagra joke

  Delbertzex 10 Jan 2019, 19:23:33 WIB

  does fildena work
  <a href="http://fildenaonl.com/">fildena 100mg</a>
  fildena 50 mg tablets buy from canada
  <a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a&g t;
  fildena 100 mg reviews

  ThomasRit 10 Jan 2019, 21:20:16 WIB

  sildenafil citrate 20 mg tabs
  <a href="http://sildenafilcitratepw.com/">buy sildenafil citrate</a>
  generic viagra sildenafil citrate reviews
  <a href="http://sildenafilcitratepw.com/">silden afil</a>
  sildenafil citrate 20mg tabs amne

  GerardAwady 10 Jan 2019, 22:46:08 WIB

  cialis without a doctor's prescription
  cialis without a doctor's prescription cialis without prescription online cialis without prescription online cialis without a doctor's prescription

  Georgefoesy 11 Jan 2019, 09:34:35 WIB

  kamagra oral jelly sildenafil vol 3
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">п»їka magra uk</a>
  kamagra kopen apotheek
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">buy kamagra uk</a>
  kamagra uk next day

  OliverVax 12 Jan 2019, 12:57:33 WIB

  viagra fruit soft tabs 100mg
  <a href="http://viagrapipls.com/">generic viagra</a>
  viagra commercial brunette name
  <a href="http://viagrapipls.com/">generic viagra</a>
  generic viagra cialis levitra

  Andrewnag 13 Jan 2019, 09:18:33 WIB

  fildena 150mg
  <a href="http://fildenaonl.com/">sildenafil citrate</a>
  fildena 100 mg online
  <a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a&g t;
  fildena 100 for sale

  Charlesnix 13 Jan 2019, 10:32:40 WIB

  sildenafil citrate 100mg coupon
  <a href="http://sildenafilcitratepw.com/">buy sildenafil citrate</a>
  sildenafil citrate tablets for dogs
  <a href="http://sildenafilcitratepw.com/">silden afil</a>
  sildenafil citrate maximum safe dosage

  VincenttuM 13 Jan 2019, 14:01:35 WIB

  kamagra soft / chewable 100 mg
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">п»їka magra uk</a>
  kamagra kopen eindhoven
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">kamagra& lt;/a>
  kamagra shop erfahrungsberichte

  RandyWeape 14 Jan 2019, 22:24:15 WIB

  nome viagra generico in farmacia
  <a href="http://viagrapipls.com/">generic viagra</a>
  super active viagra reviews
  <a href="http://viagrapipls.com/">buy viagra</a>
  viagra ad actress

  Donniened 15 Jan 2019, 09:36:47 WIB

  fildena 100 mg from india
  <a href="http://fildenaonl.com/">buy fildena</a>
  fildena
  <a href="http://fildenaonl.com/">buy sildenafil citrate</a>
  fildena india pharmacies

  RandyExack 15 Jan 2019, 10:58:18 WIB

  nizagara sildenafil citrate tablets 100 mg
  <a href="http://sildenafilcitratepw.com/">buy sildenafil citrate</a>
  sildenafil citrate pricing
  <a href="http://sildenafilcitratepw.com/">silden afil citrate</a>
  sildenafil citrate tablets for dogs

  JamesChege 15 Jan 2019, 16:20:41 WIB

  kamagra jelly usa
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">kamagra& lt;/a>
  super kamagra opinie forum
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">kamagra& lt;/a>
  kamagra tablets 100mg reviews

  Robertcef 17 Jan 2019, 01:14:25 WIB

  super active viagra reviews
  <a href="http://viagrapipls.com/">buy viagra</a>
  online prescription for generic viagra
  <a href="http://viagrapipls.com/">viagra</a&g t;
  viagra vs levitra reviews

  Thomasdaw 17 Jan 2019, 13:20:08 WIB

  fildena 150mg/100mg/50mg/25mgcheap fidena otc
  <a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a&g t;
  fildena 100 reviews is it safe
  <a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a&g t;
  fildena india pharmacies

  TristanVom 17 Jan 2019, 13:51:05 WIB

  sildenafil citrate 100mg cost
  <a href="http://sildenafilcitratepw.com/">silden afil citrate</a>
  sildenafil citrate tablets 100 mg
  <a href="http://sildenafilcitratepw.com/">buy sildenafil citrate</a>
  sildenafil citrate 100mg troche reviews

  MiguelBug 17 Jan 2019, 20:10:16 WIB

  kamagra 100mg oral jelly suppliers indianapolis
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">п»їka magra uk</a>
  cheap kamagra 100mg tablets
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">buy kamagra uk</a>
  kamagra now

  Blaketoirl 19 Jan 2019, 06:15:31 WIB

  compare viagra price in usa
  <a href="http://viagrapipls.com/">generic viagra</a>
  buy generic viagra online usa
  <a href="http://viagrapipls.com/">viagra generic</a>
  viagra feminina no brasil

  Glennadots 19 Jan 2019, 21:04:10 WIB

  fildena 50
  <a href="http://fildenaonl.com/">buy sildenafil citrate</a>
  fildena 50 mg tablets buy
  <a href="http://fildenaonl.com/">fildena 100mg</a>
  fildena india pharmacies

  Derekduado 19 Jan 2019, 23:39:09 WIB

  ebay canada for cialis 5 mg price <a href="https://dennisstockdale.com/acquisto-levitra-ge nerico-in-italia-2/">Acquisto levitra generico in italia</a>
  fda approved cialis online https://abuserecoveryformen.org/levitra-billig-kaufen/
  cialis sin receta medica <a href="https://coachyourselfnow.com/acheter-cialis-bel gique/">Acheter cialis belgique</a>
  liquid cialis research chemicals http://wabidesigns.com/levitra-super-active-generic/
  cialis discount coupons <a href="http://wabidesigns.com/levitra-super-active-gen eric/">buy Levitra super active</a>
  elli lilly cialis. buy https://dennisstockdale.com/acquisto-levitra-generico-in-i talia-2/

  Emorysen 20 Jan 2019, 01:25:14 WIB

  kamagra jelly ingredients
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">п»їka magra uk</a>
  kamagra oral jelly
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">kamagra& lt;/a>
  kamagra kopen afhalen amsterdam

  DonaldGat 21 Jan 2019, 08:51:54 WIB

  what is sildenafil citrate used for
  <a href="http://sildenafilcitratepw.com/">buy sildenafil citrate</a>
  what sildenafil citrate tablets used for
  <a href="http://sildenafilcitratepw.com/">silden afil</a>
  maximum dosage for sildenafil citrate

  GeorgeKerma 21 Jan 2019, 14:02:44 WIB

  soft viagra vs viagra
  <a href="http://viagrapipls.com/">buy viagra</a>
  viagra medicine use
  <a href="http://viagrapipls.com/">viagra generic</a>
  viagra preço araujo

  Derekduado 21 Jan 2019, 23:20:06 WIB

  cialis 20 mg cut in half <a href="https://dennisstockdale.com/levitra-100mg-overn ight-delivery/">Levitra 100mg</a>
  drugstock net order cialis buy html https://dennisstockdale.com/acquisto-levitra-generico-in-i talia-2/
  cialis cheapest price canada <a href="https://edinasanta.com/cialis-cheapest/"&g t;Cialis cheapest</a>
  cialis pills review https://abuserecoveryformen.org/online-viagra-sales-india/
  cialis black 800 mg reviews <a href="https://dennisstockdale.com/levitra-100mg-overn ight-delivery/">Levitra 100mg</a>
  cialis for sale online https://dennisstockdale.com/cialis-venta-online-espana/

  LarryFlopy 22 Jan 2019, 09:09:46 WIB

  kamagra vs kamagra gold
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">buy kamagra uk</a>
  kamagra 100mg oral jelly kako se uzima
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">buy kamagra uk</a>
  kamagra 100mg tablets review

  ThomasmiT 22 Jan 2019, 09:15:47 WIB

  fildena 150mg extra power
  <a href="http://fildenaonl.com/">buy fildena</a>
  fildena 50 mg tablets buy
  <a href="http://fildenaonl.com/">fildena 100mg</a>
  fildena 100 cheap

  Earnestthima 23 Jan 2019, 09:11:15 WIB

  what is sildenafil citrate 20 mg used for
  <a href="http://sildenafilcitratepw.com/">silden afil citrate</a>
  sildenafil citrate used for
  <a href="http://sildenafilcitratepw.com/">buy sildenafil</a>
  sildenafil citrate uses in females

  Leonardzitty 23 Jan 2019, 22:01:23 WIB

  viagra dosage and use
  <a href="http://viagrapipls.com/">viagra</a&g t;
  viagra cialis levitra dose comparison
  <a href="http://viagrapipls.com/">buy viagra</a>
  levitra cialis viagra reviews

  CarlosRom 24 Jan 2019, 15:43:35 WIB

  kamagra novi sad potencija
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">buy kamagra uk</a>
  the kamagra store reviews
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">kamagra& lt;/a>
  kamagra bestellen

  Hollishot 24 Jan 2019, 20:54:12 WIB

  fildena 100 mg
  <a href="http://fildenaonl.com/">buy sildenafil citrate</a>
  buy fildena 100 online in usa
  <a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a&g t;
  fildena 100 mg reviews

  Morrisscedo 25 Jan 2019, 09:35:26 WIB

  sildenafil citrate 100mg lowest price in us
  <a href="http://sildenafilcitratepw.com/">silden afil citrate</a>
  sildenafil citrate 20 mg po tabs
  <a href="http://sildenafilcitratepw.com/">silden afil</a>
  sildenafil citrate 100mg tab for sale

  BuddyenhaK 26 Jan 2019, 07:28:20 WIB

  viagra generic date united states
  <a href="http://viagrapipls.com/">generic viagra</a>
  como hacer viagra casero para mujeres
  <a href="http://viagrapipls.com/">buy viagra</a>
  viagra natural caseiro para homens

  Edwarderelt 27 Jan 2019, 01:55:43 WIB

  kamagra oral jelly usa next day shipping
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">kamagra& lt;/a>
  kamagra oral jelly for sale in usa il
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">buy kamagra uk</a>
  kamagra 100mg oral jelly sildenafil

  JamesBig 27 Jan 2019, 09:54:37 WIB

  fildena sildenafil citrate tablets 100 mg
  <a href="http://sildenafilcitratepw.com/">silden afil citrate</a>
  sildenafil citrate tablets 200 mg
  <a href="http://sildenafilcitratepw.com/">silden afil citrate</a>
  sildenafil citrate 100mg reviews

  Grahamgal 27 Jan 2019, 12:23:01 WIB

  how does fildena work
  <a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a&g t;
  fildena 100 reviews is it safe
  <a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a&g t;
  fildena 100 mg side effects

  Jameskep 28 Jan 2019, 17:45:32 WIB

  viagra dosage by age
  <a href="http://viagrapipls.com/">viagra generic</a>
  cost of cialis and viagra
  <a href="http://viagrapipls.com/">buy viagra</a>
  generic viagra online pharmacy usa

  DanielBob 29 Jan 2019, 13:20:29 WIB

  sildenafil citrate 100mg tab reviews
  <a href="http://sildenafilcitratepw.com/">buy sildenafil</a>
  sildenafil citrate chewable tablets 100 mg
  <a href="http://sildenafilcitratepw.com/">buy sildenafil citrate</a>
  sildenafil citrate 20 mg dosage for ed

  Williamprurl 29 Jan 2019, 14:52:24 WIB

  kamagra jelly ingredients
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">kamagra& lt;/a>
  kamagra soft chewable tablets 100 mg
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">п»їka magra uk</a>
  kamagra kopen rotterdam

  WilliamHex 30 Jan 2019, 08:21:24 WIB

  fildena 50 side effects
  <a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a&g t;
  fildena 50 mg tablets buy here in usa
  <a href="http://fildenaonl.com/">fildena 100mg</a>
  fildena 50 review

  Jamesadure 31 Jan 2019, 03:25:53 WIB

  effects of viagra on young men
  <a href="http://viagrapipls.com/">generic viagra</a>
  price comparison for viagra and cialis
  <a href="http://viagrapipls.com/">viagra</a&g t;
  viagra side effects

  Albertdib 31 Jan 2019, 14:39:02 WIB

  sildenafil citrate pricing
  <a href="http://sildenafilcitratepw.com/">silden afil</a>
  sildenafil citrate 100mg
  <a href="http://sildenafilcitratepw.com/">silden afil citrate</a>
  price of sildenafil citrate 100mg tablets

  Jerrychobe 31 Jan 2019, 20:35:19 WIB

  kamagra oral jelly 100mg online bestellen
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">buy kamagra uk</a>
  kamagra 100mg chewables ajanta
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">kamagra& lt;/a>
  kamagra oral jelly 5gm sildenafil

  Gordongline 01 Feb 2019, 09:54:02 WIB

  fildena work
  <a href="http://fildenaonl.com/">fildena 100mg</a>
  fildena 50 mg tablets buy
  <a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a&g t;
  fildena 50 mg tablets buy here in usa

  JessieNow 02 Feb 2019, 10:31:34 WIB

  generic viagra 100mg for sale
  <a href="http://viagrapipls.com/">generic viagra</a>
  viagra prices walmart
  <a href="http://viagrapipls.com/">generic viagra</a>
  female viagra pill review

  Robertkip 03 Feb 2019, 04:01:05 WIB

  sildenafil citrate 100mg cost
  <a href="http://sildenafilcitratepw.com/">silden afil citrate</a>
  sildenafil citrate usage
  <a href="http://sildenafilcitratepw.com/">silden afil citrate</a>
  sildenafil citrate usp monograph

  RogerJeasy 03 Feb 2019, 11:50:22 WIB

  kamagra oral jelly 100mg uk
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">buy kamagra uk</a>
  kamagra 100mg tablets usa
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">buy kamagra uk</a>
  side effects of kamagra oral jelly

  WalterDyept 03 Feb 2019, 16:35:37 WIB

  cialis 5 mg daily cost
  <a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis online</a>
  generic cialis us pharmacy
  <a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis</a>
  brand cialis by lilly

  RolandSlign 03 Feb 2019, 23:31:11 WIB

  buy fildena 100 cheap
  <a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a&g t;
  fildena online india
  <a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a&g t;
  fildena 50 mg reviews

  Jamespah 04 Feb 2019, 02:37:10 WIB

  buy real viagra levitra cialis online edrugstore.md
  <a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
  cialis 5mg tablets for sale
  <a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
  cialis prices without insurance

  FrankTer 04 Feb 2019, 14:26:43 WIB

  generic viagra or cialis
  <a href="http://viagrapipls.com/">viagra generic</a>
  viagra coupons 75% off print
  <a href="http://viagrapipls.com/">viagra generic</a>
  viagra cuddle up commercial actress name

  JerryVewly 05 Feb 2019, 04:16:15 WIB

  viagra price versus cialis
  <a href="http://cialispaxl.com/">generic cialis</a>
  cialis 20 mg dosage review
  <a href="http://cialispaxl.com/">cialis generic</a>
  cialis e viagra generico

  LouisOnego 05 Feb 2019, 10:24:27 WIB

  side effects of kamagra oral jelly
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">п»їka magra uk</a>
  kamagra oral jelly forum hr
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">п»їka magra uk</a>
  kamagra oral jelly reviews

  RichardReort 05 Feb 2019, 13:28:00 WIB

  cialis soft tabs 40 mg
  <a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis online</a>
  generic cialis manufacturers india
  <a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis generic</a>
  20mg cialis vs 100mg viagra effectiveness

  CharlesSob 05 Feb 2019, 22:31:22 WIB

  fildena 100 online
  <a href="http://fildenaonl.com/">buy fildena</a>
  cheapest fildena 100 for sale
  <a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a&g t;
  buy fildena 100 cheap

  TannerTut 06 Feb 2019, 00:22:20 WIB

  when is generic cialis available
  <a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
  compare viagra and cialis prices
  <a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
  cheapest generic viagra and cialis

  AbdulEvita 06 Feb 2019, 14:25:19 WIB

  viagra feminino preço portugal
  <a href="http://viagrapipls.com/">buy viagra</a>
  female viagra drugs
  <a href="http://viagrapipls.com/">viagra</a&g t;
  cost of generic viagra 100mg

  Gregorypeani 07 Feb 2019, 07:02:05 WIB

  cialis tadalafil 20mg price
  <a href="http://cialispaxl.com/">buy cialis generic</a>
  cialis coupons printable
  <a href="http://cialispaxl.com/">generic cialis online</a>
  cialis 5mg price in saudi arabia

  Timothypag 07 Feb 2019, 10:39:28 WIB

  generic cialis in canada
  <a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis</a>
  prices for cialis at walmart
  <a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis</a>
  brand cialis means in hindi

  JamesZer 07 Feb 2019, 13:39:22 WIB

  kamagra oral jelly vs cialis
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">kamagra& lt;/a>
  kamagra reviews does work
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">kamagra& lt;/a>
  kamagra oral jelly 100mg reviews

  BasilHus 07 Feb 2019, 21:07:22 WIB

  buy generic cialis canada online
  <a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
  buy generic cialis viagra online
  <a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
  compare viagra and cialis dosage

  Henryled 08 Feb 2019, 03:19:02 WIB

  fildena 50 review
  <a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a&g t;
  usa fildena 50mg
  <a href="http://fildenaonl.com/">sildenafil citrate</a>
  fildena sildenafil citrate tablets 100 mg

  Sammylolve 08 Feb 2019, 20:18:59 WIB

  price comparison with cialis and viagra
  <a href="http://viagrapipls.com/">buy viagra</a>
  order viagra online us
  <a href="http://viagrapipls.com/">viagra</a&g t;
  viagra and cialis dose strength comparison

  Robertodyede 09 Feb 2019, 07:08:50 WIB

  viagra and cialis best price
  <a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis</a>
  buy generic viagra cialis levitra
  <a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis</a>
  cialis prices compare

  BrandonRhicy 09 Feb 2019, 15:10:23 WIB

  cialis going generic in 2018
  <a href="http://cialispaxl.com/">buy cialis generic</a>
  cialis generico
  <a href="http://cialispaxl.com/">buy generic cialis online</a>
  walmart pharmacy cialis prices

  JamesTop 09 Feb 2019, 17:55:14 WIB

  when is cialis generic in us
  <a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis online</a>
  viagra and cialis dosage and cost comparisons
  <a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
  cialis or viagra generic

  Davidclibe 09 Feb 2019, 21:16:43 WIB

  kamagra reviews forum
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">п»їka magra uk</a>
  kamagra forum
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">kamagra& lt;/a>
  womens kamagra 100mg tablets

  Davidspaxy 10 Feb 2019, 14:07:34 WIB

  cheapest fildena 100 for sale
  <a href="http://fildenaonl.com/">sildenafil citrate</a>
  buy fildena 100 cheap
  <a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a&g t;
  fildena 50 mg tablets buy from canada

  JaysonLic 11 Feb 2019, 02:31:36 WIB

  cialis professional review
  <a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis</a>
  lowest cost viagra cialis 5mg
  <a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis online</a>
  cialis 5mg price in pakistan

  Ronaldbes 11 Feb 2019, 05:39:32 WIB

  dose of viagra for men
  <a href="http://viagrapipls.com/">generic viagra</a>
  low cost cialis and viagra
  <a href="http://viagrapipls.com/">viagra</a&g t;
  black female viagra commercial

  DouglasJow 11 Feb 2019, 12:46:32 WIB

  cialis prescription price australia
  <a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
  cialis 20mg tablets price in pakistan
  <a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
  cialis 5mg brand cost

  Patrickgaw 11 Feb 2019, 23:52:42 WIB

  levitra or cialis or viagra
  <a href="http://cialispaxl.com/">buy cialis online</a>
  cialis levitra viagra price comparison
  <a href="http://cialispaxl.com/">buy cialis generic</a>
  cialis generic 2017

  KevinNed 12 Feb 2019, 06:34:30 WIB

  kamagra jelly amazon
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">kamagra& lt;/a>
  kamagra shop deutschland erfahrungen
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">kamagra& lt;/a>
  kamagra 100mg tablets indian

  JosephTub 12 Feb 2019, 22:31:58 WIB

  actress in cialis commercial
  <a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis online</a>
  cialis dosage recommendations vs viagra
  <a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis online</a>
  cialis super active plus rezeptfrei

  Lesterinods 13 Feb 2019, 03:10:15 WIB

  fildena 50mg
  <a href="http://fildenaonl.com/">fildena 100mg</a>
  fildena 100 cheap
  <a href="http://fildenaonl.com/">sildenafil citrate</a>
  fildena 50 mg reviews

  Scottslump 13 Feb 2019, 08:39:41 WIB

  comparison viagra and cialis
  <a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
  viagra and cialis generic
  <a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
  low cost cialis and viagra

  Ronnieaduck 14 Feb 2019, 07:35:57 WIB

  long term effects of viagra use
  <a href="http://viagrapipls.com/">viagra generic</a>
  viagra precisa de receita medica para comprar
  <a href="http://viagrapipls.com/">buy viagra</a>
  order viagra in usa

  Thomasboize 14 Feb 2019, 17:39:38 WIB

  generic cialis daily use
  <a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis</a>
  5 mg cialis vs 20 mg cialis
  <a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis online</a>
  cialis dangerous side effects

  Roberttef 15 Feb 2019, 01:17:26 WIB

  kamagra oral jelly for sale in usa
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">п»їka magra uk</a>
  kamagra 100mg oral jelly sildenafil ajanta
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">buy kamagra uk</a>
  kamagra kopen apotheek

  DerekFer 15 Feb 2019, 04:09:00 WIB

  cialis maintenance dosage bph
  <a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
  woman in cialis commercial playing tennis
  <a href="http://cialisdxt.com/">cialis</a>
  cialis professional for sale

  MichaelMiC 15 Feb 2019, 08:25:27 WIB

  cialis side effects dangers
  <a href="http://cialispaxl.com/">generic cialis</a>
  generics for viagra and cialis at costco
  <a href="http://cialispaxl.com/">buy generic cialis</a>
  cialis coupons printable

  RichardIrona 16 Feb 2019, 05:31:15 WIB

  viagra tv commercial models
  <a href="http://viagrapipls.com/">buy viagra</a>
  viagra commercial women stars
  <a href="http://viagrapipls.com/">viagra</a&g t;
  viagra generico preço ultrafarma

  Richardled 16 Feb 2019, 18:31:30 WIB

  cialis generic india daily use
  <a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis online</a>
  what is better viagra or cialis or levitra
  <a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis online</a>
  cialis generico precio en chile

  BryanNop 16 Feb 2019, 22:57:03 WIB

  kamagra oral jelly for sale
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">buy kamagra uk</a>
  kamagra reviews forum
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">buy kamagra uk</a>
  kamagra oral jelly kaufen forum

  Brianprary 17 Feb 2019, 04:33:46 WIB

  woman tennis player in cialis commercial
  <a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis generic</a>
  price of cialis at walmart pharmacy
  <a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
  super active cialis 40 mg gel

  AndrewDic 17 Feb 2019, 05:51:32 WIB

  cialis side effects dangers or cialis
  <a href="http://cialispaxl.com/">buy cialis online</a>
  cost of viagra vs cost of cialis
  <a href="http://cialispaxl.com/">generic cialis online</a>
  cialis 5 mg price forum

  Billymiz 17 Feb 2019, 14:43:28 WIB

  fildena 100 reviews
  <a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a&g t;
  fildena 150mg/100mg/50mg/25mgcheap fidena otc
  <a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a&g t;
  buy fildena 100 online

  HaroldIsolf 18 Feb 2019, 07:38:01 WIB

  viagra savings coupons 75% off
  <a href="http://viagrapipls.com/">generic viagra</a>
  viagra commercial model names
  <a href="http://viagrapipls.com/">buy viagra</a>
  viagra effects on hearing and eye sight

  Donaldmor 18 Feb 2019, 13:13:24 WIB

  cialis soft reviews
  <a href="http://cialisonlinq.com/">cialis generic</a>
  cialis side effects reddit
  <a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis</a>
  cialis commercial guy

  Trumanfug 18 Feb 2019, 22:59:03 WIB

  cialis super active plus online
  <a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis online</a>
  cialis professional vs cialis super active
  <a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis online</a>
  cialis 20mg coupons printable

  Josephvam 20 Feb 2019, 03:39:38 WIB

  price of viagra and cialis per pill
  <a href="http://cialisonlinq.com/">cialis generic</a>
  cialis side effects and dosage
  <a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis online</a>
  cialis 20mg coupon

  RobertSen 20 Feb 2019, 12:30:06 WIB

  viagra cialis price comparison
  <a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis online</a>
  viagra and cialis dose strength comparison
  <a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis</a>
  cialis professional online canadian pharmacy

  AnthonyMuh 21 Feb 2019, 18:21:18 WIB

  cialis professional vs cialis super active
  <a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis</a>
  comprar cialis 5 mg generico en espaГ±a
  <a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis generic</a>
  cialis coupons 2018

  Robertfeels 22 Feb 2019, 03:19:54 WIB

  cialis generico en mexico
  <a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis generic</a>
  do cialis side effects go away
  <a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis</a>
  target pharmacy cialis price

  ShawnSwini 23 Feb 2019, 09:25:35 WIB

  5mg cialis reviews
  <a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis online</a>
  generic cialis is it safe
  <a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis online</a>
  do cialis side effects go away

  RobertVaw 23 Feb 2019, 18:24:01 WIB

  cialis soft gels
  <a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
  comprar cialis generico espaГ±a contrareembolso
  <a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
  levitra vs cialis cost

  DonaldHiz 24 Feb 2019, 22:50:46 WIB

  cialis black vs professional cialis
  <a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis</a>
  viagra levitra cialis cost comparison
  <a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis online</a>
  cialis coupons printable

  Stevevek 25 Feb 2019, 07:04:36 WIB

  cialis online ebay
  <a href="http://cialisdxt.com/">cialis</a>
  cialis prices in usa
  <a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis generic</a>
  generic cialis soft tabs 20mg

  Scottser 26 Feb 2019, 12:30:46 WIB

  buy cialis online us pharmacy
  <a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis</a>
  maximum dosage for cialis
  <a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis generic</a>
  generic cialis daily 5 mg

  HaroldSpedo 26 Feb 2019, 21:55:06 WIB

  is there generic cialis in the us
  <a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis generic</a>
  cialis soft tabs australia
  <a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
  cost viagra vs cialis vs levitra

  Anthonynop 01 Mar 2019, 19:46:26 WIB

  levitra vs viagra vs cialis reviews
  <a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis</a>
  effectiveness of cialis vs viagra vs levitra which is better
  <a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis online</a>
  cost of generic cialis 5 mg at walmart

  Fraulse 17 Mar 2019, 01:58:37 WIB

  super viagra soft tabs cialis pills
  <a href=http://cialisgenkrx.com/#>buy cialis online</a>
  natural forms of viagra cialis pills
  <a href="http://cialisgenkrx.com/#">cialis online</a>

  Immels 17 Mar 2019, 06:56:14 WIB

  viagra tablet
  <a href=http://viagrachbrx.com/#>buy generic viagra online</a>
  best way to use viagra
  <a href="http://viagrachbrx.com/#">buy generic viagra online</a>

  Fraulse 17 Mar 2019, 08:53:03 WIB

  viagra test
  <a href=http://viagrxragen.com/#>generic viagra online</a>
  how many viagra can i take
  <a href="http://viagrxragen.com/#">buy viagra</a>

  cronevof 17 Mar 2019, 13:53:44 WIB

  consumer payday loans
  <a href=http://paydayonl.com/#>cash advance</a>
  payday loans cleveland ohio
  <a href="http://paydayonl.com/#">short term loans</a>

  Avatty 18 Mar 2019, 04:24:11 WIB

  http://cialisggnrx.com/
  cvs cialis generic drugs
  <a href=http://www.cialisggnrx.com/#>cheap cialis</a>
  brand cialis online
  <a href="http://www.cialisggnrx.com/#">buy generic cialis online</a>

  Inpuddy 18 Mar 2019, 05:49:59 WIB

  order cialis online without a otc
  <a href=http://www.cialgenisrx.com/#>generic cialis</a>
  viagra dejstvo cialis pills
  <a href="http://www.cialgenisrx.com/#">buy cialis</a>

  zoogue 18 Mar 2019, 10:44:57 WIB

  examples of cialis tablets buy
  <a href=http://www.cialisgengrx.com/#>buy cialis online</a>
  cialis 5 mg online
  <a href="http://www.cialisgengrx.com/#">generic cialis online</a>

  antant 18 Mar 2019, 16:55:03 WIB

  direct loan lenders online
  <a href=http://paydayusaloans.com/#>cash advance</a>
  payday loans kansas city
  <a href="http://paydayusaloans.com/#">payday express</a>

  Essene 18 Mar 2019, 23:34:55 WIB

  best price for generic cialis
  <a href=http://cialisbdrx.com/#>buy cialis</a>
  cialis generic cialis
  <a href="http://cialisbdrx.com/#">generic cialis online</a>

  meanump 19 Mar 2019, 00:30:05 WIB

  http://cialgenisrx.com/

  <a href=http://www.cialgenisrx.com/#>generic cialis online</a>

  <a href="http://cialgenisrx.com/#">generic cialis online</a>

  http://www.cialisgengrx.com/

  <a href=http://www.cialisgengrx.com/#>generic cialis online</a>

  <a href="http://www.cialisgengrx.com/#">buy generic cialis online</a>

  http://www.cialisgenkrx.com/

  <a href=http://cialisgenkrx.com/#>buy cheap cialis online</a>

  <a href="http://cialisgenkrx.com/#">buy generic cialis online</a>

  Engila 19 Mar 2019, 00:30:19 WIB

  http://cialgenisrx.com/

  <a href=http://www.cialgenisrx.com/#>generic cialis online</a>

  <a href="http://cialgenisrx.com/#">generic cialis online</a>

  http://www.cialisgengrx.com/

  <a href=http://www.cialisgengrx.com/#>generic cialis online</a>

  <a href="http://www.cialisgengrx.com/#">buy generic cialis online</a>

  http://www.cialisgenkrx.com/

  <a href=http://cialisgenkrx.com/#>buy cheap cialis online</a>

  <a href="http://cialisgenkrx.com/#">buy generic cialis online</a>

  unduch 19 Mar 2019, 00:30:31 WIB

  http://cialgenisrx.com/

  <a href=http://www.cialgenisrx.com/#>generic cialis online</a>

  <a href="http://cialgenisrx.com/#">generic cialis online</a>

  http://www.cialisgengrx.com/

  <a href=http://www.cialisgengrx.com/#>generic cialis online</a>

  <a href="http://www.cialisgengrx.com/#">buy generic cialis online</a>

  http://www.cialisgenkrx.com/

  <a href=http://cialisgenkrx.com/#>buy cheap cialis online</a>

  <a href="http://cialisgenkrx.com/#">buy generic cialis online</a>

  Causegaw 19 Mar 2019, 00:30:41 WIB

  http://cialgenisrx.com/

  <a href=http://www.cialgenisrx.com/#>generic cialis online</a>

  <a href="http://cialgenisrx.com/#">generic cialis online</a>

  http://www.cialisgengrx.com/

  <a href=http://www.cialisgengrx.com/#>generic cialis online</a>

  <a href="http://www.cialisgengrx.com/#">buy generic cialis online</a>

  http://www.cialisgenkrx.com/

  <a href=http://cialisgenkrx.com/#>buy cheap cialis online</a>

  <a href="http://cialisgenkrx.com/#">buy generic cialis online</a>

  Juiddish 19 Mar 2019, 02:51:31 WIB

  http://www.cialgenisrx.com/

  <a href=http://cialgenisrx.com/#>buy cialis online</a>

  <a href="http://cialgenisrx.com/#">cheap cialis online</a>

  http://cialisgengrx.com/

  <a href=http://cialisgengrx.com/#>cheap cialis online</a>

  <a href="http://www.cialisgengrx.com/#">buy cialis online</a>

  http://cialisgenkrx.com/

  <a href=http://www.cialisgenkrx.com/#>buy cheap cialis online</a>

  <a href="http://cialisgenkrx.com/#">cheap cialis online</a>

  reivAg 19 Mar 2019, 02:51:40 WIB

  http://www.cialgenisrx.com/

  <a href=http://cialgenisrx.com/#>buy cialis online</a>

  <a href="http://cialgenisrx.com/#">cheap cialis online</a>

  http://cialisgengrx.com/

  <a href=http://cialisgengrx.com/#>cheap cialis online</a>

  <a href="http://www.cialisgengrx.com/#">buy cialis online</a>

  http://cialisgenkrx.com/

  <a href=http://www.cialisgenkrx.com/#>buy cheap cialis online</a>

  <a href="http://cialisgenkrx.com/#">cheap cialis online</a>

  Staiple 19 Mar 2019, 02:51:48 WIB

  http://www.cialgenisrx.com/

  <a href=http://cialgenisrx.com/#>buy cialis online</a>

  <a href="http://cialgenisrx.com/#">cheap cialis online</a>

  http://cialisgengrx.com/

  <a href=http://cialisgengrx.com/#>cheap cialis online</a>

  <a href="http://www.cialisgengrx.com/#">buy cialis online</a>

  http://cialisgenkrx.com/

  <a href=http://www.cialisgenkrx.com/#>buy cheap cialis online</a>

  <a href="http://cialisgenkrx.com/#">cheap cialis online</a>

  wambime 19 Mar 2019, 02:52:00 WIB

  http://www.cialgenisrx.com/

  <a href=http://cialgenisrx.com/#>buy cialis online</a>

  <a href="http://cialgenisrx.com/#">cheap cialis online</a>

  http://cialisgengrx.com/

  <a href=http://cialisgengrx.com/#>cheap cialis online</a>

  <a href="http://www.cialisgengrx.com/#">buy cialis online</a>

  http://cialisgenkrx.com/

  <a href=http://www.cialisgenkrx.com/#>buy cheap cialis online</a>

  <a href="http://cialisgenkrx.com/#">cheap cialis online</a>

  Avatty 19 Mar 2019, 13:34:06 WIB

  http://cialisggnrx.com/

  <a href=http://www.cialisggnrx.com/#>generic cialis online</a>

  <a href="http://www.cialisggnrx.com/#">buy cheap cialis online</a>

  http://www.cialisnrxch.com/

  <a href=http://www.cialisnrxch.com/#>buy generic cialis online</a>

  <a href="http://cialisnrxch.com/#">cheap cialis online</a>

  Lottogma 19 Mar 2019, 13:34:15 WIB

  http://cialisggnrx.com/

  <a href=http://www.cialisggnrx.com/#>generic cialis online</a>

  <a href="http://www.cialisggnrx.com/#">buy cheap cialis online</a>

  http://www.cialisnrxch.com/

  <a href=http://www.cialisnrxch.com/#>buy generic cialis online</a>

  <a href="http://cialisnrxch.com/#">cheap cialis online</a>

  Shefly 19 Mar 2019, 13:34:23 WIB

  http://cialisggnrx.com/

  <a href=http://www.cialisggnrx.com/#>generic cialis online</a>

  <a href="http://www.cialisggnrx.com/#">buy cheap cialis online</a>

  http://www.cialisnrxch.com/

  <a href=http://www.cialisnrxch.com/#>buy generic cialis online</a>

  <a href="http://cialisnrxch.com/#">cheap cialis online</a>

  expest 19 Mar 2019, 13:34:32 WIB

  http://cialisggnrx.com/

  <a href=http://www.cialisggnrx.com/#>generic cialis online</a>

  <a href="http://www.cialisggnrx.com/#">buy cheap cialis online</a>

  http://www.cialisnrxch.com/

  <a href=http://www.cialisnrxch.com/#>buy generic cialis online</a>

  <a href="http://cialisnrxch.com/#">cheap cialis online</a>

  Lottogma 19 Mar 2019, 13:46:46 WIB

  <a href="http://www.cialisnrxch.com/#">generic cialis online</a>

  <a href="http://www.cialisggnrx.com/#">buy cialis online</a>

  <a href="http://cialisndbrx.com/#">buy cheap cialis online</a>

  <a href="http://www.cialisgentrx.com/#">buy cialis online</a>

  Fraulse 19 Mar 2019, 16:05:31 WIB

  <a href=http://cialisnrxch.com/#>cheap cialis online</a>

  <a href=http://cialisggnrx.com/#>buy generic cialis online</a>

  <a href=http://cialisndbrx.com/#>buy cialis online</a>

  <a href=http://cialisgentrx.com/#>buy cheap cialis online</a>

  sharse 19 Mar 2019, 16:05:49 WIB

  <a href=http://cialisnrxch.com/#>cheap cialis online</a>

  <a href=http://cialisggnrx.com/#>buy generic cialis online</a>

  <a href=http://cialisndbrx.com/#>buy cialis online</a>

  <a href=http://cialisgentrx.com/#>buy cheap cialis online</a>

  sharse 19 Mar 2019, 16:05:59 WIB

  <a href=http://cialisnrxch.com/#>cheap cialis online</a>

  <a href=http://cialisggnrx.com/#>buy generic cialis online</a>

  <a href=http://cialisndbrx.com/#>buy cialis online</a>

  <a href=http://cialisgentrx.com/#>buy cheap cialis online</a>

  sharse 19 Mar 2019, 16:06:08 WIB

  <a href=http://cialisnrxch.com/#>cheap cialis online</a>

  <a href=http://cialisggnrx.com/#>buy generic cialis online</a>

  <a href=http://cialisndbrx.com/#>buy cialis online</a>

  <a href=http://cialisgentrx.com/#>buy cheap cialis online</a>

  Objekly 20 Mar 2019, 12:06:41 WIB

  payday loands
  <a href=http://paydaysonlinemoney.com/#>pay day loans</a>
  payday loans davenport ia
  <a href="http://paydaysonlinemoney.com/#">loans for bad credit</a>

  Malcolmwal 20 Mar 2019, 12:10:08 WIB

  cialis vs viagra dose chart
  <a href="http://cialisfee.com/">buy generic cialis</a>
  generic cialis safety
  <a href="http://cialisfee.com/">buy generic cialis</a>
  is generic cialis safe to use

  Davidecome 21 Mar 2019, 05:45:54 WIB

  cialis super active plus erfahrungen
  <a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
  5mg cialis daily vs 20mg
  <a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
  precio cialis generico en farmacias

  Objekly 21 Mar 2019, 12:02:03 WIB

  viagra timeline <a href=http://www.viagrakr.com/#>http://www.viagrakr.com/ </a> natural viagra pills

  PregeTiz 21 Mar 2019, 12:02:15 WIB

  viagra timeline <a href=http://www.viagrakr.com/#>http://www.viagrakr.com/ </a> natural viagra pills

  PregeTiz 21 Mar 2019, 12:02:26 WIB

  viagra timeline <a href=http://www.viagrakr.com/#>http://www.viagrakr.com/ </a> natural viagra pills

  PregeTiz 21 Mar 2019, 12:02:35 WIB

  viagra timeline <a href=http://www.viagrakr.com/#>http://www.viagrakr.com/ </a> natural viagra pills

  Malcolmwal 22 Mar 2019, 07:55:18 WIB

  coupon for cialis 20mg
  <a href="http://cialisfee.com/">buy cialis online</a>
  brand cialis 10mg
  <a href="http://cialisfee.com/">generic cialis</a>
  20mg dosage of cialis

  Essene 22 Mar 2019, 10:57:58 WIB

  <a href="http://www.viagrakr.com/#">buy generic viagra online</a>

  wayday 22 Mar 2019, 10:58:08 WIB

  <a href="http://www.viagrakr.com/#">buy generic viagra online</a>

  aSsauff 22 Mar 2019, 10:58:16 WIB

  <a href="http://www.viagrakr.com/#">buy generic viagra online</a>

  soorbRot 22 Mar 2019, 10:58:24 WIB

  <a href="http://www.viagrakr.com/#">buy generic viagra online</a>

  Davidecome 23 Mar 2019, 01:07:10 WIB

  generic cialis release date
  <a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
  cialis generic name and classification
  <a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
  cialis online brand name

  AllenVarty 23 Mar 2019, 03:05:27 WIB

  cialis professional 20 mg pills
  <a href="http://cialisec.com/">cialis online</a>
  viagra and cialis best price
  <a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
  liquid cialis dosage recommendations

View all comments

Write a comment

Online Support (Chat)

Sekarjagad Crew

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Komentar Terakhir

 • Fleltytulge

  slotomania free slots [url=https://onlinecasinoee.com/#]igt free slots[/url] ...

  View Article
 • BrettToumb

  [url=http://buyacyclovir.network/]acyclovir prices[/url] ...

  View Article
 • TommieSox

  Hello there! <a href=http://cialisgenpharmacy.accountant/#buy-propecia> sudafed and ...

  View Article
 • Bennyhem

  [url=http://furosemide.irish/]cheap furosemide[/url] ...

  View Article