Serat Kanda Tjeta

By Paguyuban Sekarjagad 26 Feb 2016, 18:10:14 WIBSastra

Serat Kanda Tjeta

Keterangan Gambar : Foto ilustrasi


Isi piwulang para sepuh ing jaman kina,
ingkang taksih mempan lan migunani
tumrap bebrayan Indonesia ing
jaman samangke.

Kawewahan cakepan sindenan mawi wangsalan jinarwa tuwin purwakanti
ingkang salaras kaliyan jamanipun.

Kahimpun dening :
Ki DARSOSAWEGO
(Pensiunan Juruwicara RRI Surakarta)

Cap-capan kaping 2
Lis No. 299/DN/63

***

C.V. Penerbit & Toko Buku “SELAMAT”
Jl. Ov. Slamet Riyadi – 137a
S O L O

Kasadur malih
Dening : Mas Kumitir
Jumat, 7 Juli 2015
SIDOARJO JAWA TIMUR

@@@

BEBUKA

Nuwun awiyosipun, minangkani pamundutipun para-para sutrisna, kadang mitra saha saderek ngakatah, ingkang taksih kepingin sanget anggadahi buku ali “KANDA CETA” punika, mila kula anggep perlu dipun capaken malih, kanti pangajab sageda angluluri pangandikanipun para sepuh ing ngatasing bab kawruh bebrayan, kenging winastan “Pitutur Becik”, sinaosa kangge jaman sapunika nama sampun radi kapengker, ewadene meksa kula hemeni, lowung kangge waosanipun para ingkang remen nyekar, ngiras kangge anglelipur manah.

Kados para maos sampun sami nate kagiyaraken lumantar corong RRI Surakarta.

Ing wasana nyumanggakaken para maos sadaya. Nuwun.

Surakarta, 10 Nopember 1963
Ki DARSOSAWEGO

—–@@@—–

PUPUH I
S I N O M

 1. Darpengtyas murweng gitaya, satata mangore weni, syekti hamung kinarya, wewentehan angawruhi, gagayuhaning ngurip, supaya nora kasluru, rasakna dikarasa, karsa ingkang hanartani, tata tentrem ing purwa madya wusana.
 2. Mumpung sira maksih muda, yen bisa ngelon-eloni, perlune aja kainan, mbesuk tenemuning mburi, iki pitutur becik, sing lumrah kanggoning umum, ana patang prakara, sarengat kang angka siji, ping pindone sing diarani tarekat.
 3. Kaping telune kakekat, kang kaping pat di arani, makripat kanggo pungkasan, tak tegesi siji-siji, ning aku janji disik, aja maido kandaku, aku mung kanda blaka, kiraku kak gugu becik, dene ora anggugu tan dadi ngapa.
 4. Puluh kowe tak peksoa, tiwas aku kanda crigis, yen atimu durung doyan, mangsa kok lebokna ngati, mangka kandaku iki, anane nganti nglakoni, kaya aku kaduwungku ora jamak.
 5. Iki lehku ura-ura, ora nganggo tembung kawi, bares kures blaka suta, sirku mono aja nganti, kangelan lehmu mikir, mengko mundak sasar susur, marga yen salah tampa, sanadyan pitutur becik, jroning batin panampamu malah ewa.
 6. Tarkadang sok ngumpah-umpah, iyah peh bisa nuturi, bok coba alahne kanda, dekke dewe anglakoni, adat mangkono kuwi, aku wus kerep karungu, malah dek aku bocah, beres wis tau nglakoni, yen diwulang karo sibapa sibiyang.
 7. Diweruhake tata-krama, dedalaning bener becik, lahirku ya : iya-iya, nanging temene ing batin. Iyah bok ojo criwis, tak rewangi nylamur-nylamur, saya anyelku jamak, yen mulang dimori muring-nuring, mula iki mung tak sambi ura-ura.
 8. Luwung kanggo ular-ular, yen bisa nggonen rak becik, aja peh aku sing kanda, dudu wong sing mingklik-mingklik, wulang dalem rak muni, yen pitutur becik iku nadyan metu wong sudra, sira anggowa kang pasti, karo maneh aja watak kabrabeyan.
 9. Kayata ana wong kojah, nanging kowe roda geting, menyang uwong sing kojah, kojaha sakranjang gambir, kupingmu kok tutupi, saka ora sudi krungu, oo, ngono kuwi salah, lha kok peh kowe wis geting, sakandane kudu ora kok pracaya.
 10. Kuwi durung ati tuwa, wong geting angetarani, kang mangkono iku aja, nirua wong ahli budi, nadyan batinmu geting, lahir kono yen ketemu, aja nganti katara, sebab ana tembung manis, sing prayitna aja lali tata-krama.
 11. Yen kojah ya tanggapana, aja kesusu kak tampik, kowe rak bisa nyurasa, megkono rak ya bisa milih, sing ala disingkiri, sing becik, becik digugu, yen bisa linakonan, orane ya dipengeti, ditularna kaya sing arep tan kanda.
 12. Mung ingkang jeneng sarengat, kalumrahaning wong ngurip, kudu nganggo tata-cara, ayingkiri lara pati, srana hangati-ati, murih slamete awakmu, aja hesah setiyar, nyambut gawe golek duwit, kajaba ta : yen wis jempo arep apa.
 13. Ning nadyan nyambut gawe-ya, duga-duga aja lali, banjur ora ngreksa awak, jalaran kalingan melik, selak kanggo nuruti, nyang kepingin kareping hawa napsu, siya-siya nyang awak, yen kesandung suker sakit, babatenmu entek kok nggo tuku tambo.
 14. Mula kudu duga kira, sagodag-gadug-ing pikir, wonton tetep ora dleya, ora nglirwakake wajib, pametu okeh sitik, gumantung ana awakmu, anggere bisa nata, sak unda sabilik-bilik, gede cilik pada bae ora beda.
 15. Blonjawa sarus rupiah, yen tadahmu kok gedeni, nganti luwih saka blonja, ora wurung mesti mringis, banjur dikosok balik, nadyan setali blanjamu, anggere kowe bisa, butuhmu cukup raong ketip, mesti menang karo sing satus rupiah.
 16. Mung kalahmu kalah uwah, nanging kepenaking ati, kowe mesti menang penak, jabata yen ngati-ati, blanjane satus repis, dasar tatanane bagus, lha ya kuwi tulada, wose bae akeh sitik, cukupe saka duga lan prayoga.
 17. Yen wus cukup butuh ngomah, banjur salin genti mikir, butuh menyang kalumrahan, karo tangga kanan kering, titinen jroning batin, tata caraning pirukun, kang becik timbangana, aja nganti kalah ati,awit tangga sadulur katemu rina.
 18. Tresna-wa sapada-pada, aja sok demen marahi, ameminihi prakara, mengko mundak dicireni, para ngalah satitik, yen tinimbang poda-padu, pedahe ora ana, mung gawe rengkane ati, ati gela anyudakake sih tresna.
 19. Kowe dewe bisa kanda, kahananing wong ngurip, rukun agawe santosa, mula becik ngati-ati, awit yen padu mesti, hanggempil karukunanmu, dadi nyuda santosa, wekasane banjur ringkih, sasrawungan perlu nganggo tepa-tepa.
 20. Kowe rak yo wis ngreti ta, menyang kembang tepus kaki, nyiliha rasaning liyan, mungguh aku kaya kuwi, priye rasani ngati, kowe bakal bisa ngukur, marga pada manungsa, kacekka ora sanyari, wong daksiya marga ora weruh tepa.
 21. Unggah-ungguh tata-krama, iya kudu diweruh, wong meruhi tata-krama, ora beda weruh tarip, bisa ngreta aji, barang kang arep tinuku, tumraping sasrawungan, tata-krama iku dadi, pangruwating saru siku lan deksura.
 22. Sarak sarating agama, aja sok kok sulayani, awit wis dipikir dawa, karo para Nabi wali, dene kowe saiki, durung kober melu-melu, kaya sing ahli sarak, nanging aja mamancahi, ndak kawiyak diarani murang sarak.
 23. Lakuning wong prasanakan, supaya bisa lestari, prayoga reksa rineksa, aja nganti gawe serik, pirang bara meruhi, butuhing sanak tinuju, orane waton aja, ganggu gawe angrusuhi, nyang darbeke sanak kadang pawong mitra.
 24. Yen kabeh-kabeh tak gelar, sarengate wong ngurip, luwih sarengat kurang papan, aku wegah anulisi, semene bae disik, ya mung trima-trima luwung, wose kawruh sarengat, anglakoni bener becik, tatacara rukune sapada-pada.
 25. Saikine salin kanda, angrembug tarekat genti, tinimbang nyatur wong liya, enake tembange salin, dadi ora mboseni, priyayi sing pada krungu, pangkur bae kepenak, nanging barese bab iki, aja swara surasane rasakna.

PUPUH II
P A N G K U R

 1. Kang diarane tarekat, iya iku niti lakuning ati, bisane lega atimu, sukur sukur yen bisa, ayem tentrem murakabi nyang awakmu, awit tentrem iku beda, tinimbang leganing ati.
 2. Lega iku mung sedela, anlikane kalakon kang kok sir-i, yen kang jeneng ayem iku, ora beda tanduran, waton ajeg panyirame ledung-ledung, ananging yen katendagan, godonge alum ngalentrih.
 3. Saya yen katiga ngerak, hangerenteg uwite kawlasasih, ya kuwi yen arep weruh, ayeming wong kasiram, sagebrayan nanging yen koncadan banyu, uwite kalakon ngaran, godonge alum nggegregi.
 4. Balik yen tentrem temenan, ambegegeg prasasat gunung wesi, upama wit-witan glugu, disiram karo ora, panggeng bae marga wis oleh pitulung, kasiram sarining rasa, malah wohe mukarabi.
 5. Badan iku mung sadrema, anglakoni apa pakoning ati, ngetan ngulon ngalor ngidul, susah utawa bungah, ora liya kabeh saka panggawemu, mulane kudu prayitna, menyang karenteging ati.
 6. Marga lumrahing manungsa, klebu aku, aku ora nyelakki, sing akeh sok keblasuk, kagawa panca driya, nepsu lima rebut duyung bareng maju, luput metu saka mata, iya metu saka kuping.
 7. Luput kuping metu nglesan, luput nglesan iya metu ing parji, luput parji metu ngirung, aku nganti kewuhan, wong ya uwong suwe-suwe sok kalimput, weruh-weruh wis kasasar, tujune wis rada ngreti.
 8. Ngerti yen kuwi rencana, panggawe sipanca driya iki, gawe rusaking atiku, kang marang katentreman, apes blebes mbeborosi mbubrah petung, mulane ora saranta, yen eling jur tak unduri.
 9. Ning yen enda babar pisan, pancadriya angel nggonmu ngendani, awit bisamu anggregut, lehmu mangupa jiwa, iya saka rosaning kanepson mau, ana maneh panca maya, kowe ya uga duweni.
 10. Cahya kang patang prakara, cahya abang ireng kuning lan putih, iku uga mancing nepsu, nepsuning aluamah, ngangah-angah lunguhe ana ing waduk, plawangane ana nglesan, cahya abang kang nduweni.
 11. Amarah watak brangasan, plawangan metu saka ing kuping, lungguhe ana ngrempelu, ireng ana ing cahya, yen supiyah watekke sruwa kasusu, sugih marang pepinginan, kang nduweni cahya kuning.
 12. Lungguhe ana ing limpa, plawangane iku ana ing manik, dene mutmainah iku, sumuci emoh ala, anteng junem ana ginjel nggone lungguh, plawangane ana grana, cahya putih kang nduweni.
 13. Kabeh iku mung minangka, kanggo kanti kuwating getih daging, nanging poma aja korup, kareping panca driya, kang dumadi saka ing angen-angenmu, kok kuwi pandak ya ora, ya mung anggere nggiduhi.
 14. Demene sok ajak-ajak, nyang ragamu yen ora kok turuti, banjur mrengguk lenggak-lengguk, yen kok turuti bungah, yen kesandung aduuh, sambat biyung-biyung, lha mung sing ngajak sapa, rak iya sing sambat kuwi.
 15. Tarkadang sok sonjabaya, golek bungah malah nemu prihatin, ya kuwi yen arep weruh, tetering pancadriya, ujas-ujus tibane ora pecus, mula jeneng ora pandak, yen diuja nyilakani.
 16. Tumraping para sarja, dasar imbuh wicaksana ing budi, menyang panggawening nepsu, wis ora kasamaran, kena nglali sakecapan ora berung, banjur eling manalongsa, nyunyuwun ngapureng Widi.
 17. Ing buri saya prayitna, saben ana karenteg jroning ati, ora kesusu diturut, nganggo dipikir dawa, krenteg mau apa panggawening nepsu, apa panggawe kang nyata, metu saka ati suci.
 18. Ning iki ya ora gampang, kudu ngambah menyang bangsaning gaib, sapa kang ngereh atimu, lha kuwi waspadakna, sinauwa sabar sareh, awas emut, iku minangka kunjara, kabeh kanepsoning ati.
 19. Pancamaya panca driya, tobat – dening sabar sarehning budi, yen ora ngandel kandaku, hara coba takokna, nyang wong pinter, mengko rak kaya kandaku, pangruwating nepsu murka, ora liya saka kuwi.
 20. Saranane ulah napas, heneng-hening waspada lawan eling, kowe aja salah surup, iki mung kanggo dalan. Hanenuntun hanteng hantering atimu, supaya sabar tawekal, dudu sing jeneng semedi.
 21. Ngawruhi ngelmu kang nyata, lire nyata tetep osiking ati, yen atimu kanda biru, ya sing biru temenan, kanda abang iya abang aja dadu, dadi tetep tinetepan, mangkono ati kang suci.
 22. Ya kuwi dawuhing sukma, kang lumantar saka ing banyu urip, katampan dening rasamu, rasaning urip tenan, dudu rasa panggawening hawa napsu, yen kowe wis bisa sabar, umpama banyu sing keji.
 23. Menep bening kaya kaca, mesti kowe kasinungan matitis, tetes apa saujarmu, ora kalingan hawa, aja maneh marang krenteging liyan, rada bisa nyumerepi.
 24. Jeneng pinaringan ilham, cilik-cilik ora ketang sa mit, wis kawikan kaya wiku, wikuning wong saomah, tekan kene bae kiraku wus cukup, ganti ngrembug kakekat, tembange salin kinanti.

PUPUH III
K I N A N T I

 1. Kang jeneng kakekat iku, meruhi rasa sejati, awit rasaning manungsa ora beda kuwih lapis, sajake kaya sap-sapan jaba jero banjur kadim.
 2. Rasa jaba yen didumuk karasakena ing kulit, keri gatel sitik krasa, aja sing bangsa digitik, wong kangenan bae krasa, sumuk bisa krasa isis.
 3. Nanging yen kesokkan setrup, awak ora krasa legi, awit rasa legi gurih, pahit getir iku lidah, rasa jero kang nduweni.
 4. Bareng krasa mung ing butuh, kowe nandang utang silit, sing karasa dudu lidah, apa maneh kulit daging kabeh ora apa-apa, rasane ketemu ngati.
 5. Ya kuwi yen arep weruh, kang jeneng rasane kadim, mula mau aku kanda, rasa kaya kuwih lapis, kasiyate beda-beda, sap telu sing tak weruhi.
 6. Rasa kabeh iku kawengku, marang sawiji, angen-angen badan suksma, kang ana telenging ati, ya kang …… date atma, nggon pakumpulaning urip.
 7. Budi sir cipta rasamu, ana kono kang di-nggoni, nanging kowe sumurupa, sejating klabeh kuwi, kaya dene pasa ngarap, ndawuhake kersaning gaib.
 8. Katampan dening rasaku, mahanani mobah mosik, raga kang bakal tumandang, mendong mikul sarta nyungi, apa dene patukangan, kriya greji juru tulis.
 9. Rasa iku panatamu, kowe ora kena mikir, wong wis kelacak lepatak, ye lara butuhmu mari, yen mamangan kurang enak, kowe bisa hangarani.
 10. Iki cemplang kurang bumbu, tarkadang yen kurang asin, kowe njaluk imbuh kecap, rak wis terang ta, saiki, mung njaluk enak kapenak, utawa leganing ati.
 11. Dadi mituhu rasamu, ananging sajroning ati, ana rasa kang sanyata, rasaning kang Maha murni, wajib kudu weruhana, ya kuwi rasa kang suci.
 12. Awit ana rasa rusuh, demen goroh demen lamis, lan sok demen nyatur ala, demen yen ana wong sedih, ora pisan-pisan welas, malah para ngisin-isin.
 13. Kala mangsa kadang tuwuh , akale sing ora becik, gawe tuna hamitenah, supaya bisoa dadi, sangsaraning kana-kana, lha kuwi rasaning iblis.
 14. Manuksmeng angen-angenmu, angendih rasa kang murni, hora coba rasakno, goroh lan lamismu kuwi,mengko rak kowe rumangsa, ah iki ngin-isini.
 15. Mulane kok tutup-tutup, amarga kowe wis risi, yen kowi panggawe ala, kiramu kang Maha suci, ora bakal bisa mirsa, tibakke tansah nyateti.
 16. Kala mangsane awakmu, sok kaweleh nganti nyungir, anane wong bisa kanda, aku wis tau ngalami, e, e, e, e, Gusti Allah, nek melehke olehe gelis.
 17. Mula sing sapa kejegung, dening angen-angen iki, mesti kerep kepetengan, awit rasane kang wening,kecampuran nepsu ala, mubal regedde ngalingi.
 18. Supaya terang kandaku, gamblang lehmu anampani, tibaning rahsa kang mulya, pinda udan saka langit, cumlorot kaya barleyan, tumiba telenging ati.
 19. Yen atimu suci mulus, bayune lestari bening, sasat ana gelas kristal, dayane anyarambahi, menyang saranduning jazad, seger sumyah lahir batin.
 20. Awit sucining atimu, wis dadi damparing Widdi, upamakna bangbang wetan, sumamburat anelahi, antinen sakedap netra, Sanghyang ngarka anedakki.
 21. Ning yen banyu udan mau, tumibane saka nglangit, katampan ati musibat, kaya blotong lenga klentik, reregede mesti mubal, dadi pepetenging budi.
 22. Mula kerep klira-kliru, dudu dalane ditonni, kang becik diarani ala, kang ala dikira becik, nasar-nasar kebelasar, wong kena ukuming batin.
 23. Mula pangarep-arepku, sing wis pada krungu iki, mbok aja sabisa-bisa, ngilangi regeding ati, aja nganti kawoworan, rasa rasaning Ijajil.
 24. Cikben luput ing riridu, kang andadekake sedih, pirang bara pada bisa, kulineng rasa sejati, kang gawe tata raharja, ayem tentreming dumadi.
 25. Kasebut ing tembung pangkur, gejege wis tak turuti, iya mung sarining rahsa, kang gawe tentreming pikir, mengko yen tekan makripat, kowe bisa nyumurupi.
 26. Duduk selehing rasamu, ceta wijang siji-siji, ora mung gunebyah uyah, dupeh bae pada asin, yen ngono ndak ora ceta, bingung anggonmu nampani.
 27. Anane wong anggeguru, sok tumpang suh leh nampani, iku saka kurang wijang, wejangane siji-siji, mula bingung bilulungan, jare mendem donga sepi.
 28. Harak direngeni kaum, wis ah kok banjur ngrasani, nganti tekan kaum barang, saiki angur mikir, kang jeneng kawruh makripat, tembang pocung bae becik.

PUPUH IV
P O C U N G

 1. Mangu kadung, hatik kaya mendem pocung, lehku ngarah-arah, arep tak anggo miwiti, nerangake sing jeneng ngilmu makripat.
 2. Ya mung lowung, kanggone sing isih suwung, tegese makripat, hameruhi marang urip, kang jarene gandeng karo Gusti Allah.
 3. Urip iku, jejere ana tetelu, siji urip bocah, ping pindo uriping osik, kaping telu urip langgeng ora papa.
 4. Raga iku, mung dadi wadah salugu, prasasat kurungan, yen isine wis ngoncati, telung dina bae kurungane rusak.
 5. Dek uripmu, sikil isih bisa mlaku, tangan bisa ngglawat, marga direh dening osik, osik iku saka pangerehing rasa.
 6. Rasa mau, kereh panjenenganingsun, ingsun-ingsun sapa, ingsun dat kang anglimputi, mring kahanan dumunung neng kagaiban.
 7. Biyen aku, dek isih demen nggeguru, wis tau diwejang, sawise nggelarake urip, tekan hingsun kuwi sing kanggo pungkasa.
 8. Awit iku, dat kang nglimputi bumi langit, saisine kabeh ora kaliwatan.
 9. Malah klebu, triloka jagad tetelu, lan betal-betalan ingsun kabeh kang mengkoni, ora beda wisikan ananing ngedat.
 10. Nalikeng-sun, malige betal-makmur, jumeneng neng dimak, antaraning dimak manik, jroning manik iku, budi banjur asma.
 11. Asma iku, lugune angen-angen, banjur maneh suksma, banjur rahsa kono isi, isi ingsun dat kang nglimputi kahanan.
 12. Wose ingsun, betalmu karamya ingsun, kang ana mukadas, nut pah mani madi wadi, udang-ngudeng iya ingsun ora ana.
 13. Golek ingsun, tak udi setahun butun, bareng wis kacandak, durung nrima meksa ngudi, ora ngono, ingsun-ingsun kuwi sapa.
 14. Bareng anu, dumadakkan ana guru, sing kaduga mejang, dumununging ingsun sejati, yaiku roh suci(ne) tirta prawita.
 15. Yen pinuju, jumeneng neng betal makmur, madangi pangrasa, wahanane dadi eling, yen pinuju ana ing betal mukaram.
 16. Manjing jantung, dadi osiking atimu, lan kerep koripan, saka tirta prawita di, yen jumeneng neng mukadas, dadi rahsa.
 17. Mulane iku, yen cunduk karo rahsamu, ingsun wis manunggal, tunggil sarining trimurti, tirta marta tumetes dadi manusma.
 18. Rada matuk, agi iki aku entuk, guru rada ceta, dununging ingsun sejati, ewadene aku meksa durung nrima.
 19. Isih ngluru, Maha Gusti kang satuhu, sing disebut Allah, utawa sing gawe urip, sing nganakke roh suci tirta prawita.
 20. Jare iku, luwih cedak karo aku, langgeng tan kena ewah, yakayun bilaraukin, tanpa erok tan kajero (lan) kajaba.
 21. Aku tau, ndumuk talining urip, bareng aku mengeng napas, lhaa iki, ta.
 22. Jebul jatus, tiwas lehku kempas kempus, saiki wis lega, ning yen kowe mongsa ngguguwa.
 23. Awit aku, isih butuh mangan turu, butuh duwit barang, kaya lumrahing wong urip, mula mandeg samene rak wis sedengan.
 24. Kari ngrembug, ing pati yen bisa tutug, mbesuk titenana, kowe aja ngetang disik, rasakna tembange semaradana.

PUPUH IV
SEMARADANA

 1. Kowe aja pijer kingkin, menyang kahananing donya, donya iki rusuh kabeh, siji bae ora ana, sing langgeng ora owah, ya bener manungsa iku kudu ngenggoni sarengat.
 2. Tatacaraning wong urip, kudu golek sandang pangan, wong pitik bae ceceker, aja sing aku manungsa, ora abudi daya, saben dina golek butuh, nggo nuruti kekarepan.
 3. Ning tibakke ambak-ambing, kerep iki yen diuja, wis ora ana enteke, yen katurutan ya bungah, yen ora ya njur susah, sak jeg jumleg nganti mbesuk, ya mung bungah karo susah.
 4. Apa ta sing kok pingini, mengko yen wis kasembadan, rak ya banjur salin maneh, luput barange sing rusak, ya kowe sing bosen-nan, dadi tumbu oleh tutup, wose bae kabeh rusak.
 5. Dadi kowe aja pangling, yen donya hendon kang honya, rak iya ta : satemene, ning mengko kowe njur nyu’al, kowe ki sok ngonowa, duwit barang ora butuh, marga iku iya rusak.
 6. Wee lho kosik disik, duwit onowa sak kranjang, tiya isih golek maneh, malah upama dijiyat, tinimbang urip mlarat, ya pilih sing mubra mubru, ning kok tentrem iya ora.
 7. Tentrem iku awit saking, bisa ngendalenni setan, bisa milahke uripe, donya kanggo kalumrahan, suwene sapiro-wa, bakal pisah karo aku, yen mati ora tak gawa.
 8. Mulane wiwit saiki, arahen sabisa-bisa, rasa aja nganti nyakot, menyang kahananing donya, mbesuk mundak rekasa, yen tekan jaman kukut, mandeg-mangu ora eklas.
 9. Tur kok bakal wurung mati, sanadyan mandeg mayong-a, wis mesti sida dibetot, mogok iya diregadag, sok nganti pandirangan, lha ya kuwi jalukanmu, biyen-biyen ewuh apa.
 10. Lho, ning aku dewe iki, tur neh-ha durung karuwan, panahku yen bisa mencok, panyuwunku saben dina, tumekaning wekasan, bisaha kaya sedyaku, Pangeran paring nugraha.
 11. Mulane mumpung saiki, nanging yen atimu lega, coba nggonen ngrasakake, tumekaning ngakir jaman, kowe anggawa apa, lan sapa kang gelem melu, bok anak bojomu sisan.
 12. Lan sapa kang kok tresnani, mbesuk tekaning sekarat, jak’en aku bae emoh, ning kowe ya aja gela, aku iki mung kanda, kanggo seksi donya iku, kabeh rusak ora lana.
 13. Ning kanggo cah nom saiki, wong mati nggo digagas, kuwi rak wong gugon tuhon, ora susah dirasakna, mbesuk karsaning koodrat, yen wis tumeka watesmu, rak ya njur gletak palastra.
 14. Angur mikir golek duwit, kanggo sangu leha-leha, kuwi sarengat jenenge, bedo karo sing tak kanda, iki kawruh makrupat, mikir tanjaning uripku, sing langgeng tan kena rusak.
 15. Mulane tak taning-taning, ting talening kaya bonang, aja cawuh panampane, sarengat diwor makripat, konang karo rembulan, wis ora temu-tinemu, mula sok diyo-diniyo.
 16. Becike pada digladi, kasebut daliling kitab, antamutu kablal-maut, sajroning urip mati-ya, dadi pancen wis terang, mati kudu disinau, mesti bae ora gampang.
 17. Awit yen dipikir-pikir, wong mati kok dikon ajar, lha gek sapata “gurune”, apa ajar nang jarattan, takon menyang pocongan, eee, cong mati niku pripun, kula ajeng njaluk ajar.
 18. Hhemmm, rak ya diguyu pitik, ning yen wong urip sing ngajar, hara bae dipaido, yen mati kena diajar, dijupuk saka nalar, upamakna diyan murub, sing arep kasatan lenga.
 19. Gajege yen ora lali, aku wis tau gegulang, sinida dayeng tuwuhe, dik samana sir ku nganggras, menyang kyai sagota, jebul cek-del mak klusut, ee lha kyai iki sembrana.
 20. Ananging yen kok takoni, gek rasane kaya apa, sajroning sekarat kuwe, aku ora bisa kanda, awit wis lali tenan, iya mung layu kayapu, tan kena kinaya ngapa.

 T A M A T

Sumber : Mas KumitirWrite a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Write a comment

Ada 149 Komentar untuk Berita Ini

 1. Stevencew 05 Jan 2019, 00:39:42 WIB

  para comprar viagra precisa de receita mГ©dica
  <a href="http://viagrapipls.com/">viagra</a&g t;
  asian woman in viagra commercial 2015
  <a href="http://viagrapipls.com/">buy viagra</a>
  viagra tablet uses in tamil

  Michaelitert 05 Jan 2019, 08:47:36 WIB

  cheap kamagra uk reviews
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">п»їka magra uk</a>
  the kamagra store reviews
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">buy kamagra uk</a>
  kamagra shop deutschland test

  JamesBeani 05 Jan 2019, 19:11:56 WIB

  sildenafil citrate chewable tablets 100 mg
  <a href="http://sildenafilcitratepw.com/">silden afil citrate</a>
  sildenafil citrate supplement
  <a href="http://sildenafilcitratepw.com/">buy sildenafil citrate</a>
  sildenafil citrate 100mg tab

  RobertNup 07 Jan 2019, 05:05:57 WIB

  maximum safe viagra dosage
  <a href="http://viagrapipls.com/">viagra generic</a>
  viagra super active plus australia
  <a href="http://viagrapipls.com/">viagra</a&g t;
  viagra commercial woman in tree house

  Williamvex 07 Jan 2019, 13:12:07 WIB

  kamagra oral jelly 100mg price in india
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">kamagra& lt;/a>
  kamagra 100mg gold review
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">kamagra& lt;/a>
  kamagra 100mg chewables

  Davidper 07 Jan 2019, 15:53:06 WIB

  fildena 50 side effects
  <a href="http://fildenaonl.com/">fildena 100mg</a>
  fildena 150mg
  <a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a&g t;
  fildena 100 cheap

  JosephmuddY 07 Jan 2019, 21:41:06 WIB

  sildenafil citrate tablets ip
  <a href="http://sildenafilcitratepw.com/">silden afil citrate</a>
  sildenafil citrate 20 mg price
  <a href="http://sildenafilcitratepw.com/">buy sildenafil</a>
  sildenafil citrate 20 mg cost

  Thomasbip 09 Jan 2019, 08:45:06 WIB

  viagra coupons 2018
  <a href="http://viagrapipls.com/">buy viagra</a>
  cialis generico do viagra
  <a href="http://viagrapipls.com/">buy viagra</a>
  viagra price cvs rite aid

  Philliplar 09 Jan 2019, 14:42:30 WIB

  kamagra oral jelly for sale in usa
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">buy kamagra uk</a>
  kamagra oral jelly for sale in usa illegally
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">п»їka magra uk</a>
  kamagra reviews users

  Delbertzex 09 Jan 2019, 18:22:16 WIB

  fildena 100 online
  <a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a&g t;
  fildena 100
  <a href="http://fildenaonl.com/">sildenafil citrate</a>
  fildena india

  ThomasRit 10 Jan 2019, 00:47:46 WIB

  manly sildenafil citrate tablets 100mg
  <a href="http://sildenafilcitratepw.com/">buy sildenafil citrate</a>
  generic sildenafil citrate 100mg reviews
  <a href="http://sildenafilcitratepw.com/">buy sildenafil</a>
  sildenafil citrate tablets 150 mg

  OliverVax 11 Jan 2019, 15:29:22 WIB

  viagra generic availability delta enterprises
  <a href="http://viagrapipls.com/">viagra</a&g t;
  viagra generic 100mg
  <a href="http://viagrapipls.com/">viagra</a&g t;
  viagra commercial script

  Georgefoesy 11 Jan 2019, 18:09:44 WIB

  kamagra bestellen
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">kamagra& lt;/a>
  kamagra jelly india for sell
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">kamagra& lt;/a>
  kamagra store coupon

  Andrewnag 11 Jan 2019, 23:43:15 WIB

  fildena 100 mg fast acting reviews
  <a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a&g t;
  buy fildena 100 online
  <a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a&g t;
  fildena 50 mg tablets buy here in usa

  Charlesnix 12 Jan 2019, 05:52:04 WIB

  sildenafil citrate suspension package insert
  <a href="http://sildenafilcitratepw.com/">silden afil citrate</a>
  sildenafil citrate suspension package insert
  <a href="http://sildenafilcitratepw.com/">buy sildenafil</a>
  sildenafil citrate generic walmart

  VincenttuM 13 Jan 2019, 22:52:56 WIB

  kamagra 100mg oral jelly ebay
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">kamagra& lt;/a>
  kamagra oral jelly deutschland
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">buy kamagra uk</a>
  kamagra 100mg oral jelly suppliers indiana

  RandyWeape 14 Jan 2019, 03:31:58 WIB

  viagra professional
  <a href="http://viagrapipls.com/">viagra</a&g t;
  viagra natural y efectiva
  <a href="http://viagrapipls.com/">viagra generic</a>
  effects of viagra on men

  Donniened 14 Jan 2019, 10:30:59 WIB

  how fast does fildena work
  <a href="http://fildenaonl.com/">sildenafil citrate</a>
  fildena 100 reviews is it safe
  <a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a&g t;
  fildena 100 for sale

  JamesChege 16 Jan 2019, 00:26:02 WIB

  kamagra jelly 100mg
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">п»їka magra uk</a>
  kamagra gold 100mg sildenafil citrate
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">buy kamagra uk</a>
  kamagra oral jelly kaufen forum

  Robertcef 16 Jan 2019, 04:38:54 WIB

  generic name for viagra 100mg price in india
  <a href="http://viagrapipls.com/">generic viagra</a>
  viagra effects on men
  <a href="http://viagrapipls.com/">viagra</a&g t;
  new viagra commercial actress brunette

  Thomasdaw 16 Jan 2019, 12:08:19 WIB

  fildena 100 purple for sale
  <a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a&g t;
  fildena 50 mg tablets buy from canada
  <a href="http://fildenaonl.com/">sildenafil citrate</a>
  fildena do they work

  TristanVom 16 Jan 2019, 17:21:09 WIB

  sildenafil citrate 100mg prices india
  <a href="http://sildenafilcitratepw.com/">buy sildenafil</a>
  sildenafil citrate dosage for ed
  <a href="http://sildenafilcitratepw.com/">silden afil citrate</a>
  sildenafil citrate tablets

  MiguelBug 18 Jan 2019, 04:36:57 WIB

  kamagra oral jelly
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">buy kamagra uk</a>
  kamagra oral jelly suppliers india
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">kamagra& lt;/a>
  kamagra oral jelly 100mg pouzitie

  Blaketoirl 18 Jan 2019, 09:26:06 WIB

  brand viagra 50mg
  <a href="http://viagrapipls.com/">viagra generic</a>
  viagra generic availability sildenafil citrate) malegra 100 mg
  <a href="http://viagrapipls.com/">viagra</a&g t;
  can split viagra soft 100mg pill

  Glennadots 18 Jan 2019, 17:29:43 WIB

  fildena work
  <a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a&g t;
  fildena
  <a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a&g t;
  fildena ct 100 reviews

  DonaldGat 18 Jan 2019, 21:43:08 WIB

  sildenafil citrate prices walgreens
  <a href="http://sildenafilcitratepw.com/">silden afil</a>
  sildenafil citrate 100mg dosage
  <a href="http://sildenafilcitratepw.com/">silden afil</a>
  sildenafil citrate generic walmart

  Emorysen 20 Jan 2019, 10:21:10 WIB

  kamagra kopen afhalen amsterdam
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">п»їka magra uk</a>
  kamagra gold 100mg sildenafil citrate
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">buy kamagra uk</a>
  kamagra oral jelly 100mg suppliers australia

  GeorgeKerma 20 Jan 2019, 16:10:40 WIB

  cost per pill for generic viagra in canada
  <a href="http://viagrapipls.com/">viagra generic</a>
  cost of viagra vs cialis vs levitra
  <a href="http://viagrapipls.com/">viagra generic</a>
  viagra vs cialis dose comparison

  ThomasmiT 21 Jan 2019, 03:48:52 WIB

  cheapest fildena 100 mg
  <a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a&g t;
  fildena 100 mg direction
  <a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a&g t;
  does fildena work

  Earnestthima 22 Jan 2019, 15:10:59 WIB

  sildenafil citrate chewable tablets 100 mg
  <a href="http://sildenafilcitratepw.com/">silden afil</a>
  sildenafil citrate
  <a href="http://sildenafilcitratepw.com/">buy sildenafil citrate</a>
  sildenafil citrate 100mg tab

  LarryFlopy 22 Jan 2019, 18:42:04 WIB

  kamagra oral jelly viagra
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">п»їka magra uk</a>
  kamagra forum romania
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">kamagra& lt;/a>
  kamagra uk

  Leonardzitty 23 Jan 2019, 01:10:26 WIB

  taking viagra reddit
  <a href="http://viagrapipls.com/">buy viagra</a>
  bob dole viagra commercial youtube
  <a href="http://viagrapipls.com/">generic viagra</a>
  female viagra pills ingredients

  Hollishot 23 Jan 2019, 16:14:49 WIB

  fildena 100 mg direction
  <a href="http://fildenaonl.com/">buy fildena</a>
  fildena 100
  <a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a&g t;
  does fildena work

  Morrisscedo 24 Jan 2019, 14:15:09 WIB

  cost of sildenafil citrate 100mg
  <a href="http://sildenafilcitratepw.com/">silden afil</a>
  sildenafil citrate 20 mg tabs
  <a href="http://sildenafilcitratepw.com/">buy sildenafil citrate</a>
  what is sildenafil citrate 20 used for

  CarlosRom 25 Jan 2019, 01:27:00 WIB

  kamagra oral jelly 100mg usa
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">buy kamagra uk</a>
  kamagra store coupon code
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">kamagra& lt;/a>
  kamagra 100 mg green tablets

  BuddyenhaK 25 Jan 2019, 09:20:19 WIB

  chewable viagra in india
  <a href="http://viagrapipls.com/">viagra</a&g t;
  female viagra commercial ben stiller
  <a href="http://viagrapipls.com/">generic viagra</a>
  viagra professional 100 mg reviews

  Grahamgal 26 Jan 2019, 05:50:18 WIB

  fildena 50
  <a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a&g t;
  fildena 150mg extra power
  <a href="http://fildenaonl.com/">sildenafil citrate</a>
  fildena 50 mg tablets buy

  JamesBig 26 Jan 2019, 14:54:12 WIB

  sildenafil citrate 100mg tab cost per pill
  <a href="http://sildenafilcitratepw.com/">buy sildenafil citrate</a>
  sildenafil citrate tablets 150 mg
  <a href="http://sildenafilcitratepw.com/">silden afil citrate</a>
  lowest price for sildenafil citrate

  Edwarderelt 27 Jan 2019, 11:44:40 WIB

  kamagra kopen utrecht
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">buy kamagra uk</a>
  kamagra oral jelly cvs
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">buy kamagra uk</a>
  kamagra store gutschein

  Jameskep 27 Jan 2019, 18:34:00 WIB

  natural viagra food list in tamil
  <a href="http://viagrapipls.com/">viagra generic</a>
  viagra commercial woman's name
  <a href="http://viagrapipls.com/">viagra generic</a>
  viagra preço araujo

  DanielBob 28 Jan 2019, 16:52:13 WIB

  sildenafil citrate generic date
  <a href="http://sildenafilcitratepw.com/">buy sildenafil</a>
  sildenafil citrate prices walgreens
  <a href="http://sildenafilcitratepw.com/">buy sildenafil</a>
  sildenafil citrate 100mg tab side effects

  WilliamHex 28 Jan 2019, 23:54:13 WIB

  fildena 50 mg tablets buy here in usa
  <a href="http://fildenaonl.com/">buy sildenafil citrate</a>
  usa fildena 50mg
  <a href="http://fildenaonl.com/">fildena 100mg</a>
  fildena online india

  Williamprurl 30 Jan 2019, 01:34:32 WIB

  kamagra oral jelly available in india
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">п»їka magra uk</a>
  kamagra 100mg chewables
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">п»їka magra uk</a>
  kamagra oral jelly how to use video

  Jamesadure 30 Jan 2019, 06:58:31 WIB

  viagra commercial women stars
  <a href="http://viagrapipls.com/">viagra</a&g t;
  is generic viagra available in the us
  <a href="http://viagrapipls.com/">viagra</a&g t;
  viagra naturale italy

  Gordongline 31 Jan 2019, 12:09:31 WIB

  fildena 100 mg side effects
  <a href="http://fildenaonl.com/">buy fildena</a>
  how fast does fildena work
  <a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a&g t;
  cheapest fildena 100 mg

  Jerrychobe 01 Feb 2019, 04:20:10 WIB

  kamagra oral jelly 100mg how to use
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">kamagra& lt;/a>
  kamagra 100 dosage
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">kamagra& lt;/a>
  kamagra oral jelly for sale in usa

  JessieNow 01 Feb 2019, 07:05:14 WIB

  price of cialis and viagra
  <a href="http://viagrapipls.com/">buy viagra</a>
  viagra tv ad girl
  <a href="http://viagrapipls.com/">viagra</a&g t;
  generic viagra on line no prec

  Robertkip 01 Feb 2019, 19:54:33 WIB

  sildenafil citrate chewable tablets 100 mg
  <a href="http://sildenafilcitratepw.com/">silden afil</a>
  generic sildenafil citrate 100mg reviews
  <a href="http://sildenafilcitratepw.com/">buy sildenafil citrate</a>
  what does sildenafil citrate do

  RolandSlign 03 Feb 2019, 02:33:07 WIB

  fildena 100 reviews is it safe
  <a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a&g t;
  fildena 150mg extra power
  <a href="http://fildenaonl.com/">fildena 100mg</a>
  fildena 100 mg

  WalterDyept 03 Feb 2019, 07:29:57 WIB

  cialis side effects dangers or levitra
  <a href="http://cialisonlinq.com/">cialis generic</a>
  viagra cialis or levitra reviews
  <a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis</a>
  cialis soft gel caps

  Jamespah 03 Feb 2019, 07:32:47 WIB

  price comparison of viagra cialis levitra
  <a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
  cvs cialis 20mg price
  <a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
  cialis 20 mg 8 tablets

  RogerJeasy 03 Feb 2019, 19:12:21 WIB

  kamagra oral jelly amazon nederland tx
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">kamagra& lt;/a>
  kamagra jelly india
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">buy kamagra uk</a>
  kamagra 100mg

  FrankTer 03 Feb 2019, 20:46:42 WIB

  maximum dosage for viagra
  <a href="http://viagrapipls.com/">viagra generic</a>
  viagra super active 150mg type 5
  <a href="http://viagrapipls.com/">viagra generic</a>
  viagra commercial actress name football jersey

  JerryVewly 04 Feb 2019, 10:07:53 WIB

  cialis super active plus reviews
  <a href="http://cialispaxl.com/">cialis generic</a>
  cialis commercial female actors 2016
  <a href="http://cialispaxl.com/">buy generic cialis</a>
  generic cialis vs brand cialis reviews

  CharlesSob 05 Feb 2019, 00:03:40 WIB

  fildena 100 mg side effects
  <a href="http://fildenaonl.com/">buy fildena</a>
  fildena 100 mg fast acting reviews
  <a href="http://fildenaonl.com/">fildena 100mg</a>
  fildena 100 mg cheap

  RichardReort 05 Feb 2019, 03:48:07 WIB

  viagra vs cialis vs levitra 2013
  <a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis online</a>
  cialis dosage 30 mg
  <a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis</a>
  viagra stendra cialis levitra side effects

  TannerTut 05 Feb 2019, 03:55:05 WIB

  buy generic viagra and cialis online edrugstore.md
  <a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
  cialis professional gГ©nГ©rique 20 mg
  <a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis</a>
  cialis coupon 2016

  LouisOnego 05 Feb 2019, 18:18:44 WIB

  kamagra bestellen nederland
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">kamagra& lt;/a>
  kamagra oral jelly beste wirkung
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">buy kamagra uk</a>
  kamagra usa website

  AbdulEvita 05 Feb 2019, 18:57:58 WIB

  new viagra commercial asian actress name
  <a href="http://viagrapipls.com/">generic viagra</a>
  long term use of viagra side effects
  <a href="http://viagrapipls.com/">buy viagra</a>
  is there a generic replacement for viagra

  Gregorypeani 06 Feb 2019, 10:27:59 WIB

  levitra vs cialis reviews
  <a href="http://cialispaxl.com/">buy cialis generic</a>
  low cost viagra cialis generic
  <a href="http://cialispaxl.com/">cialis</a> ;
  viagra cialis pharmacy

  Timothypag 07 Feb 2019, 01:20:53 WIB

  black woman in cialis commercial
  <a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis</a>
  generic cialis made in india
  <a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis</a>
  cialis 5 mg vs 20 mg

  Henryled 07 Feb 2019, 01:24:27 WIB

  fildena 100 mg
  <a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a&g t;
  fildena 100 mg fast acting reviews
  <a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a&g t;
  fildena online india

  BasilHus 07 Feb 2019, 01:26:42 WIB

  cialis 20 mg how long does it take to work
  <a href="http://cialisdxt.com/">cialis</a>
  cialis generico precio espaГ±a
  <a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
  cialis super active generic trust pharmacy

  Sammylolve 07 Feb 2019, 22:25:27 WIB

  cialis price compared to viagra
  <a href="http://viagrapipls.com/">buy viagra</a>
  generic viagra cost per pill
  <a href="http://viagrapipls.com/">viagra</a&g t;
  viagra preço araujo

  JamesZer 07 Feb 2019, 22:36:49 WIB

  kamagra 100mg oral jelly amazon
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">buy kamagra uk</a>
  kamagra oral jelly wirkungsdauer
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">buy kamagra uk</a>
  kamagra 100mg oral jelly suppliers indianapolis in

  BrandonRhicy 08 Feb 2019, 17:12:37 WIB

  cialis side effects dangers oral
  <a href="http://cialispaxl.com/">buy generic cialis</a>
  cialis 20mg price at walgreens
  <a href="http://cialispaxl.com/">buy cialis</a>
  costco price for cialis 5mg

  Robertodyede 08 Feb 2019, 22:09:32 WIB

  cialis vs viagra vs levitra review
  <a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis</a>
  coupon for cialis 5mg daily use
  <a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis online</a>
  100 generic cialis lowest price

  JamesTop 08 Feb 2019, 22:13:10 WIB

  cialis vs viagra dosage
  <a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis</a>
  cialis vs viagra dosing
  <a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis online</a>
  cialis tab 20 mg

  Davidspaxy 09 Feb 2019, 10:21:48 WIB

  buy fildena 100 online
  <a href="http://fildenaonl.com/">buy fildena</a>
  fildena 100 mg
  <a href="http://fildenaonl.com/">buy sildenafil citrate</a>
  buy fildena 100 online

  Davidclibe 10 Feb 2019, 06:32:39 WIB

  kamagra dosage
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">buy kamagra uk</a>
  kamagra chewable 100 mg reviews
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">kamagra& lt;/a>
  kamagra 100mg amazon

  Ronaldbes 10 Feb 2019, 07:22:46 WIB

  viagra professional generico
  <a href="http://viagrapipls.com/">buy viagra</a>
  viagra caseiro feminino
  <a href="http://viagrapipls.com/">generic viagra</a>
  viagra precisa de receita para comprar

  JaysonLic 10 Feb 2019, 17:52:53 WIB

  brand cialis overnight oats
  <a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis online</a>
  5mg cialis reviews
  <a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis online</a>
  when will cialis become generic in usa

  DouglasJow 10 Feb 2019, 18:03:13 WIB

  cost of viagra versus cost of cialis
  <a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
  is there a generic cialis available in the us
  <a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
  real cialis vs generic

  Patrickgaw 11 Feb 2019, 01:21:00 WIB

  cialis price vs viagra dosage
  <a href="http://cialispaxl.com/">generic cialis</a>
  is cialis professional better reviews
  <a href="http://cialispaxl.com/">buy generic cialis online</a>
  cialis tablets 20mg price in india

  Lesterinods 11 Feb 2019, 21:37:13 WIB

  fildena work
  <a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a&g t;
  buy fildena 100 cheap india
  <a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a&g t;
  fildena 100 cheap

  JosephTub 12 Feb 2019, 13:31:59 WIB

  cialis soft tabs review
  <a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis generic</a>
  cialis 20mg directions
  <a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis</a>
  cialis generico preço ultrafarma

  Scottslump 12 Feb 2019, 13:46:05 WIB

  cialis dose and timing
  <a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis</a>
  viagra vs cialis costs
  <a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis</a>
  viagra and cialis dosage strength comparison

  KevinNed 12 Feb 2019, 16:26:43 WIB

  kamagra bestellen amsterdam
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">п»їka magra uk</a>
  is the kamagra store legit
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">п»їka magra uk</a>
  kamagra website reviews uk

  Ronnieaduck 12 Feb 2019, 18:50:23 WIB

  o viagra feminino ja chegou no brasil
  <a href="http://viagrapipls.com/">viagra generic</a>
  cost of generic viagra 100mg
  <a href="http://viagrapipls.com/">buy viagra</a>
  levitra vs viagra bagus mana

  Thomasboize 14 Feb 2019, 08:35:30 WIB

  cialis commercial british woman
  <a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis</a>
  cialis e viagra generici
  <a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis generic</a>
  how much does generic cialis cost

  DerekFer 14 Feb 2019, 08:46:19 WIB

  viagra vs cialis vs levitra chart
  <a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
  cost of stendra vs viagra cialis levitra staxyn
  <a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
  cialis cost per pill 20 mg

  MichaelMiC 14 Feb 2019, 15:18:41 WIB

  walmart price for cialis 20 mg
  <a href="http://cialispaxl.com/">buy cialis online</a>
  anxiety panic side effects viagra cialis
  <a href="http://cialispaxl.com/">buy cialis</a>
  tadalafil cialis 20mg

  MichaelTup 14 Feb 2019, 19:38:31 WIB

  fildena 100 reviews
  <a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a&g t;
  fildena 100 reviews
  <a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a&g t;
  fildena 50 mg tablets buy

  Roberttef 15 Feb 2019, 08:40:25 WIB

  kamagra 100mg tablets india price
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">п»їka magra uk</a>
  kamagra 100mg gold review
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">п»їka magra uk</a>
  kamagra 100mg tablets reviews

  RichardIrona 15 Feb 2019, 11:21:28 WIB

  cost of generic viagra at walmart
  <a href="http://viagrapipls.com/">viagra generic</a>
  female viagra pills in stores
  <a href="http://viagrapipls.com/">generic viagra</a>
  buy viagra cialis online canada

  Richardled 16 Feb 2019, 09:23:58 WIB

  viagra vs cialis price
  <a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis</a>
  reviews of cialis 5mg
  <a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis</a>
  lilly cialis coupon trial offer 30 day

  Brianprary 16 Feb 2019, 09:33:19 WIB

  cialis 20 mg tablet cost
  <a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis online</a>
  generic cialis chewable
  <a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis</a>
  when is cialis going generic in the us

  AndrewDic 16 Feb 2019, 11:47:25 WIB

  best time to take viagra and cialis
  <a href="http://cialispaxl.com/">cialis</a> ;
  cialis 5mg daily use 12 month supply coupon
  <a href="http://cialispaxl.com/">cialis generic</a>
  why bathtubs in cialis commercials

  Billymiz 16 Feb 2019, 16:40:46 WIB

  buy fildena 100 online in usa
  <a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a&g t;
  fildena 100 reviews
  <a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a&g t;
  fildena 50 for sale

  BryanNop 17 Feb 2019, 06:53:25 WIB

  kamagra oral jelly vs viagra
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">kamagra& lt;/a>
  kamagra kopen nederland
  <a href="https://www.kamagraukonl.com/">kamagra& lt;/a>
  the kamagra store

  HaroldIsolf 17 Feb 2019, 11:59:43 WIB

  viagra vs cialis vs levitra reviews
  <a href="http://viagrapipls.com/">viagra</a&g t;
  nome viagra generico in farmacia
  <a href="http://viagrapipls.com/">viagra</a&g t;
  cialis vs viagra vs levitra

  Donaldmor 18 Feb 2019, 04:36:50 WIB

  cialis 20 mg how quickly does it work
  <a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis</a>
  cialis 20mg generic
  <a href="http://cialisonlinq.com/">cialis generic</a>
  is there a generic cialis on the market

  Trumanfug 18 Feb 2019, 04:42:05 WIB

  cost of generic cialis 5 mg tablets
  <a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis generic</a>
  20 mg dose of cialis
  <a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis</a>
  will cialis side effects go away

  Lloydwon 18 Feb 2019, 11:15:05 WIB

  generic cialis compare prices
  <a href="http://cialispaxl.com/">buy generic cialis online</a>
  walgreens pharmacy cialis price
  <a href="http://cialispaxl.com/">generic cialis</a>
  cialis super active plus erfahrungen

  Michaelfax 18 Feb 2019, 15:25:28 WIB

  fildena 100 reviews
  <a href="http://fildenaonl.com/">fildena 100mg</a>
  fildena 100 cheap
  <a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a&g t;
  buy fildena 100 online

  Josephvam 19 Feb 2019, 20:06:34 WIB

  cialis vs viagra user reviews
  <a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis online</a>
  cialis soft 20mg reviews
  <a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis generic</a>
  cialis tadalafil 20 mg price in pakistan

  RobertSen 19 Feb 2019, 20:09:39 WIB

  cost of cialis vs viagra vs levitra
  <a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
  cialis soft reviews
  <a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
  dosage for cialis 20mg

  AnthonyMuh 21 Feb 2019, 10:14:23 WIB

  buy cialis professional 20 mg
  <a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis</a>
  retail cost of cialis 5mg for daily use
  <a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis online</a>
  price of cialis and viagra

  Robertfeels 21 Feb 2019, 10:17:47 WIB

  cialis pharmacy price
  <a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis online</a>
  physician samples of cialis
  <a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis</a>
  cialis daily dose side effects

  ShawnSwini 23 Feb 2019, 01:14:14 WIB

  buy cialis 5mg canada
  <a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis</a>
  cialis coupon codes
  <a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis online</a>
  cialis price vs viagra recreational use

  RobertVaw 23 Feb 2019, 01:14:24 WIB

  cost of cialis vs viagra vs levitra
  <a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis online</a>
  cialis professional for sale on internet
  <a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis online</a>
  generic cialis us pharmacy

  Stevevek 24 Feb 2019, 15:15:21 WIB

  goodrx coupon for 20 mg cialis
  <a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
  generic cialis usa pharmacy
  <a href="http://cialisdxt.com/">cialis</a>
  effectiveness of cialis vs viagra vs levitra forum

  DonaldHiz 24 Feb 2019, 15:16:14 WIB

  cialis-dapoxetine (generic)
  <a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis</a>
  low cost viagra cialis online
  <a href="http://cialisonlinq.com/">generic cialis</a>
  cialis 20 mg coupon card

  HaroldSpedo 26 Feb 2019, 04:33:12 WIB

  cialis professional wikipedia
  <a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
  why are there 2 bathtubs in the cialis commercials
  <a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis online</a>
  cialis vs viagra vs levitra which is better

  Scottser 26 Feb 2019, 04:34:58 WIB

  cialis 5mg everyday
  <a href="http://cialisonlinq.com/">buy generic cialis online</a>
  coupons cialis 5mg
  <a href="http://cialisonlinq.com/">buy cialis online</a>
  levitra vs cialis vs viagra drinking

  Wharset 16 Mar 2019, 22:48:52 WIB

  viagra 800 number
  <a href=http://www.viagrachbrx.com/#>generic viagra</a>
  canadian viagra generic
  <a href="http://viagrachbrx.com/#">generic viagra</a>

  zoogue 17 Mar 2019, 03:58:13 WIB

  http://www.cialisggnrx.com/
  generic cialis soft online
  <a href=http://cialisggnrx.com/#>buy generic cialis online</a>
  generic cialis cheapest
  <a href="http://www.cialisggnrx.com/#">buy cialis online</a>

  Weinimb 17 Mar 2019, 13:44:34 WIB

  online buy tadalafil
  <a href=http://cialisgenkrx.com/#>cheap cialis</a>
  where to buy cialis online
  <a href="http://www.cialisgenkrx.com/#">generic cialis</a>

  expest 17 Mar 2019, 23:11:46 WIB

  natural forms of viagra cialis pills cialis
  <a href=http://www.cialisgengrx.com/#>generic cialis online</a>
  cialis dosage 20mg
  <a href="http://cialisgengrx.com/#">buy cialis online</a>

  antant 18 Mar 2019, 08:13:00 WIB

  walgreens cialis online pharmacy
  <a href=http://cialisbdrx.com/#>buy generic cialis</a>
  cialis sales online
  <a href="http://cialisbdrx.com/#">buy cialis online</a>

  zoogue 18 Mar 2019, 08:24:59 WIB

  free viagra samples online
  <a href=http://www.viagrxragen.com/#>buy generic viagra online</a>
  long term side effects of viagra
  <a href="http://viagrxragen.com/#">buy viagra online</a>

  Inpuddy 18 Mar 2019, 13:29:17 WIB

  viagra muscle pain cialis tablets
  <a href=http://www.cialgenisrx.com/#>buy generic cialis</a>
  daily cialis pills
  <a href="http://www.cialgenisrx.com/#">generic cialis</a>

  Amoups 18 Mar 2019, 21:36:07 WIB

  payday loans fast
  <a href=http://paydayonl.com/#>payday loans direct lender</a>
  lenders loan
  <a href="http://paydayonl.com/#">payday online loans</a>

  lophist 18 Mar 2019, 23:00:58 WIB

  http://cialgenisrx.com/

  <a href=http://www.cialgenisrx.com/#>generic cialis online</a>

  <a href="http://www.cialgenisrx.com/#">cheap cialis online</a>

  http://www.cialisgengrx.com/

  <a href=http://www.cialisgengrx.com/#>buy generic cialis online</a>

  <a href="http://cialisgengrx.com/#">generic cialis online</a>

  http://cialisgenkrx.com/

  <a href=http://www.cialisgenkrx.com/#>cheap cialis online</a>

  <a href="http://www.cialisgenkrx.com/#">cheap cialis online</a>

  drutuata 18 Mar 2019, 23:01:07 WIB

  http://cialgenisrx.com/

  <a href=http://www.cialgenisrx.com/#>generic cialis online</a>

  <a href="http://www.cialgenisrx.com/#">cheap cialis online</a>

  http://www.cialisgengrx.com/

  <a href=http://www.cialisgengrx.com/#>buy generic cialis online</a>

  <a href="http://cialisgengrx.com/#">generic cialis online</a>

  http://cialisgenkrx.com/

  <a href=http://www.cialisgenkrx.com/#>cheap cialis online</a>

  <a href="http://www.cialisgenkrx.com/#">cheap cialis online</a>

  Staiple 18 Mar 2019, 23:01:17 WIB

  http://cialgenisrx.com/

  <a href=http://www.cialgenisrx.com/#>generic cialis online</a>

  <a href="http://www.cialgenisrx.com/#">cheap cialis online</a>

  http://www.cialisgengrx.com/

  <a href=http://www.cialisgengrx.com/#>buy generic cialis online</a>

  <a href="http://cialisgengrx.com/#">generic cialis online</a>

  http://cialisgenkrx.com/

  <a href=http://www.cialisgenkrx.com/#>cheap cialis online</a>

  <a href="http://www.cialisgenkrx.com/#">cheap cialis online</a>

  HURGEKEK 18 Mar 2019, 23:01:25 WIB

  http://cialgenisrx.com/

  <a href=http://www.cialgenisrx.com/#>generic cialis online</a>

  <a href="http://www.cialgenisrx.com/#">cheap cialis online</a>

  http://www.cialisgengrx.com/

  <a href=http://www.cialisgengrx.com/#>buy generic cialis online</a>

  <a href="http://cialisgengrx.com/#">generic cialis online</a>

  http://cialisgenkrx.com/

  <a href=http://www.cialisgenkrx.com/#>cheap cialis online</a>

  <a href="http://www.cialisgenkrx.com/#">cheap cialis online</a>

  PaigoJaw 19 Mar 2019, 01:26:04 WIB

  http://www.cialisggnrx.com/

  <a href=http://www.cialisggnrx.com/#>cheap cialis online</a>

  <a href="http://www.cialisggnrx.com/#">cheap cialis online</a>

  http://cialisnrxch.com/

  <a href=http://cialisnrxch.com/#>buy cialis online</a>

  <a href="http://cialisnrxch.com/#">buy generic cialis online</a>

  Weinimb 19 Mar 2019, 01:26:16 WIB

  http://www.cialisggnrx.com/

  <a href=http://www.cialisggnrx.com/#>cheap cialis online</a>

  <a href="http://www.cialisggnrx.com/#">cheap cialis online</a>

  http://cialisnrxch.com/

  <a href=http://cialisnrxch.com/#>buy cialis online</a>

  <a href="http://cialisnrxch.com/#">buy generic cialis online</a>

  sharse 19 Mar 2019, 01:26:25 WIB

  http://www.cialisggnrx.com/

  <a href=http://www.cialisggnrx.com/#>cheap cialis online</a>

  <a href="http://www.cialisggnrx.com/#">cheap cialis online</a>

  http://cialisnrxch.com/

  <a href=http://cialisnrxch.com/#>buy cialis online</a>

  <a href="http://cialisnrxch.com/#">buy generic cialis online</a>

  Weinimb 19 Mar 2019, 01:26:35 WIB

  http://www.cialisggnrx.com/

  <a href=http://www.cialisggnrx.com/#>cheap cialis online</a>

  <a href="http://www.cialisggnrx.com/#">cheap cialis online</a>

  http://cialisnrxch.com/

  <a href=http://cialisnrxch.com/#>buy cialis online</a>

  <a href="http://cialisnrxch.com/#">buy generic cialis online</a>

  annuash 19 Mar 2019, 06:16:58 WIB

  http://www.cialgenisrx.com/

  <a href=http://cialgenisrx.com/#>buy generic cialis online</a>

  <a href="http://cialgenisrx.com/#">buy generic cialis online</a>

  http://cialisgengrx.com/

  <a href=http://cialisgengrx.com/#>generic cialis online</a>

  <a href="http://www.cialisgengrx.com/#">generic cialis online</a>

  http://cialisgenkrx.com/

  <a href=http://www.cialisgenkrx.com/#>buy generic cialis online</a>

  <a href="http://www.cialisgenkrx.com/#">generic cialis online</a>

  HURGEKEK 19 Mar 2019, 06:17:07 WIB

  http://www.cialgenisrx.com/

  <a href=http://cialgenisrx.com/#>buy generic cialis online</a>

  <a href="http://cialgenisrx.com/#">buy generic cialis online</a>

  http://cialisgengrx.com/

  <a href=http://cialisgengrx.com/#>generic cialis online</a>

  <a href="http://www.cialisgengrx.com/#">generic cialis online</a>

  http://cialisgenkrx.com/

  <a href=http://www.cialisgenkrx.com/#>buy generic cialis online</a>

  <a href="http://www.cialisgenkrx.com/#">generic cialis online</a>

  pipsycle 19 Mar 2019, 06:17:17 WIB

  http://www.cialgenisrx.com/

  <a href=http://cialgenisrx.com/#>buy generic cialis online</a>

  <a href="http://cialgenisrx.com/#">buy generic cialis online</a>

  http://cialisgengrx.com/

  <a href=http://cialisgengrx.com/#>generic cialis online</a>

  <a href="http://www.cialisgengrx.com/#">generic cialis online</a>

  http://cialisgenkrx.com/

  <a href=http://www.cialisgenkrx.com/#>buy generic cialis online</a>

  <a href="http://www.cialisgenkrx.com/#">generic cialis online</a>

  Chulse 19 Mar 2019, 06:17:27 WIB

  http://www.cialgenisrx.com/

  <a href=http://cialgenisrx.com/#>buy generic cialis online</a>

  <a href="http://cialgenisrx.com/#">buy generic cialis online</a>

  http://cialisgengrx.com/

  <a href=http://cialisgengrx.com/#>generic cialis online</a>

  <a href="http://www.cialisgengrx.com/#">generic cialis online</a>

  http://cialisgenkrx.com/

  <a href=http://www.cialisgenkrx.com/#>buy generic cialis online</a>

  <a href="http://www.cialisgenkrx.com/#">generic cialis online</a>

  Affify 19 Mar 2019, 10:27:14 WIB

  <a href=http://www.cialisnrxch.com/#>buy generic cialis online</a>

  <a href=http://www.cialisggnrx.com/#>generic cialis online</a>

  <a href=http://www.cialisndbrx.com/#>generic cialis online</a>

  <a href=http://cialisgentrx.com/#>buy cialis online</a>

  Inpuddy 19 Mar 2019, 10:27:24 WIB

  <a href=http://www.cialisnrxch.com/#>buy generic cialis online</a>

  <a href=http://www.cialisggnrx.com/#>generic cialis online</a>

  <a href=http://www.cialisndbrx.com/#>generic cialis online</a>

  <a href=http://cialisgentrx.com/#>buy cialis online</a>

  spoonse 19 Mar 2019, 10:27:34 WIB

  <a href=http://www.cialisnrxch.com/#>buy generic cialis online</a>

  <a href=http://www.cialisggnrx.com/#>generic cialis online</a>

  <a href=http://www.cialisndbrx.com/#>generic cialis online</a>

  <a href=http://cialisgentrx.com/#>buy cialis online</a>

  soidoTar 19 Mar 2019, 10:27:43 WIB

  <a href=http://www.cialisnrxch.com/#>buy generic cialis online</a>

  <a href=http://www.cialisggnrx.com/#>generic cialis online</a>

  <a href=http://www.cialisndbrx.com/#>generic cialis online</a>

  <a href=http://cialisgentrx.com/#>buy cialis online</a>

  Unlire 19 Mar 2019, 17:40:31 WIB

  <a href="http://www.cialisnrxch.com/#">buy generic cialis online</a>

  <a href="http://cialisggnrx.com/#">generic cialis online</a>

  <a href="http://www.cialisndbrx.com/#">buy cheap cialis online</a>

  <a href="http://www.cialisgentrx.com/#">cheap cialis online</a>

  zoogue 19 Mar 2019, 17:40:40 WIB

  <a href="http://www.cialisnrxch.com/#">buy generic cialis online</a>

  <a href="http://cialisggnrx.com/#">generic cialis online</a>

  <a href="http://www.cialisndbrx.com/#">buy cheap cialis online</a>

  <a href="http://www.cialisgentrx.com/#">cheap cialis online</a>

  Fraulse 19 Mar 2019, 17:40:51 WIB

  <a href="http://www.cialisnrxch.com/#">buy generic cialis online</a>

  <a href="http://cialisggnrx.com/#">generic cialis online</a>

  <a href="http://www.cialisndbrx.com/#">buy cheap cialis online</a>

  <a href="http://www.cialisgentrx.com/#">cheap cialis online</a>

  zoogue 19 Mar 2019, 17:41:02 WIB

  <a href="http://www.cialisnrxch.com/#">buy generic cialis online</a>

  <a href="http://cialisggnrx.com/#">generic cialis online</a>

  <a href="http://www.cialisndbrx.com/#">buy cheap cialis online</a>

  <a href="http://www.cialisgentrx.com/#">cheap cialis online</a>

  Davidecome 20 Mar 2019, 03:24:12 WIB

  cialis prices uk
  <a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
  cialis or viagra reviews
  <a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
  cialis generico brasil comprar

  cronevof 20 Mar 2019, 05:26:27 WIB

  payday advance direct lenders only
  <a href=http://x1cashadvanceonlines.com/#>cash advance loans</a>
  direct lender loans
  <a href="http://x1cashadvanceonlines.com/#">firs t cash advance</a>

  AllenVarty 20 Mar 2019, 12:23:13 WIB

  walmart price for cialis 20mg tablets
  <a href="http://cialisec.com/">buy cialis online</a>
  buy viagra cialis online uk
  <a href="http://cialisec.com/">buy cialis online</a>
  cialis 20mg cost per pill

  Amoups 20 Mar 2019, 15:20:56 WIB

  payday loans illinois
  <a href=http://loansonlinemoney.com/#>loans online</a>
  personal loan for bad credit
  <a href="http://loansonlinemoney.com/#">fast loans online</a>

  soorbRot 20 Mar 2019, 19:45:07 WIB

  mini cash loans
  <a href=http://paydaysonlinemoney.com/#>payday loans online same day</a>
  payday loans amarillo tx
  <a href="http://paydaysonlinemoney.com/#">payday loans online</a>

  Davidecome 21 Mar 2019, 23:21:23 WIB

  cialis generic in 2018
  <a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a>
  5mg cialis reviews
  <a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
  cialis pharmacy price

  aSsauff 22 Mar 2019, 00:00:51 WIB

  us cialis generic <a href=http://www.cialisnorxs.com/#>cialis online</a> cialis pills online

  aSsauff 22 Mar 2019, 00:01:14 WIB

  us cialis generic <a href=http://www.cialisnorxs.com/#>cialis online</a> cialis pills online

  Objekly 22 Mar 2019, 00:01:51 WIB

  us cialis generic <a href=http://www.cialisnorxs.com/#>cialis online</a> cialis pills online

  Amoups 22 Mar 2019, 00:02:19 WIB

  us cialis generic <a href=http://www.cialisnorxs.com/#>cialis online</a> cialis pills online

  AllenVarty 22 Mar 2019, 08:04:50 WIB

  cost comparison viagra levitra cialis
  <a href="http://cialisec.com/">buy cialis online</a>
  generic cialis 20 mg lowest price
  <a href="http://cialisec.com/">cialis online</a>
  cialis commercial male actors

  Malcolmwal 22 Mar 2019, 18:41:36 WIB

  buy cialis online us pharmacy
  <a href="http://cialisfee.com/">cialis generic</a>
  cialis 5 mg. generico en mexico
  <a href="http://cialisfee.com/">cialis generic</a>
  daily 5mg cialis price

View all comments

Write a comment

Online Support (Chat)

Sekarjagad Crew

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Komentar Terakhir

 • CharlesErupe

  [url=http://rocaltrol.network/]rocaltrol[/url] [url=http://orlistat.institute/]orlistat[/url] ...

  View Article
 • Douglasbib

  <a href="http://cialisb.com/#">tadalafil 20mg</a> cialis 20 mg best ...

  View Article
 • Douglasbib

  <a href="http://canadianpharmacytousa.com/#">med icine online order</a> ...

  View Article
 • DouglasVOb

  [url=http://viagra1029.com/]viagra[/url] [url=http://robaxin.network/]robaxin cost[/url] ...

  View Article