Serat Kanda Tjeta

By Paguyuban Sekarjagad 26 Feb 2016, 18:10:14 WIBSastra

Serat Kanda Tjeta

Keterangan Gambar : Foto ilustrasi


Isi piwulang para sepuh ing jaman kina,
ingkang taksih mempan lan migunani
tumrap bebrayan Indonesia ing
jaman samangke.

Kawewahan cakepan sindenan mawi wangsalan jinarwa tuwin purwakanti
ingkang salaras kaliyan jamanipun.

Kahimpun dening :
Ki DARSOSAWEGO
(Pensiunan Juruwicara RRI Surakarta)

Cap-capan kaping 2
Lis No. 299/DN/63

***

C.V. Penerbit & Toko Buku “SELAMAT”
Jl. Ov. Slamet Riyadi – 137a
S O L O

Kasadur malih
Dening : Mas Kumitir
Jumat, 7 Juli 2015
SIDOARJO JAWA TIMUR

@@@

BEBUKA

Nuwun awiyosipun, minangkani pamundutipun para-para sutrisna, kadang mitra saha saderek ngakatah, ingkang taksih kepingin sanget anggadahi buku ali “KANDA CETA” punika, mila kula anggep perlu dipun capaken malih, kanti pangajab sageda angluluri pangandikanipun para sepuh ing ngatasing bab kawruh bebrayan, kenging winastan “Pitutur Becik”, sinaosa kangge jaman sapunika nama sampun radi kapengker, ewadene meksa kula hemeni, lowung kangge waosanipun para ingkang remen nyekar, ngiras kangge anglelipur manah.

Kados para maos sampun sami nate kagiyaraken lumantar corong RRI Surakarta.

Ing wasana nyumanggakaken para maos sadaya. Nuwun.

Surakarta, 10 Nopember 1963
Ki DARSOSAWEGO

—–@@@—–

PUPUH I
S I N O M

 1. Darpengtyas murweng gitaya, satata mangore weni, syekti hamung kinarya, wewentehan angawruhi, gagayuhaning ngurip, supaya nora kasluru, rasakna dikarasa, karsa ingkang hanartani, tata tentrem ing purwa madya wusana.
 2. Mumpung sira maksih muda, yen bisa ngelon-eloni, perlune aja kainan, mbesuk tenemuning mburi, iki pitutur becik, sing lumrah kanggoning umum, ana patang prakara, sarengat kang angka siji, ping pindone sing diarani tarekat.
 3. Kaping telune kakekat, kang kaping pat di arani, makripat kanggo pungkasan, tak tegesi siji-siji, ning aku janji disik, aja maido kandaku, aku mung kanda blaka, kiraku kak gugu becik, dene ora anggugu tan dadi ngapa.
 4. Puluh kowe tak peksoa, tiwas aku kanda crigis, yen atimu durung doyan, mangsa kok lebokna ngati, mangka kandaku iki, anane nganti nglakoni, kaya aku kaduwungku ora jamak.
 5. Iki lehku ura-ura, ora nganggo tembung kawi, bares kures blaka suta, sirku mono aja nganti, kangelan lehmu mikir, mengko mundak sasar susur, marga yen salah tampa, sanadyan pitutur becik, jroning batin panampamu malah ewa.
 6. Tarkadang sok ngumpah-umpah, iyah peh bisa nuturi, bok coba alahne kanda, dekke dewe anglakoni, adat mangkono kuwi, aku wus kerep karungu, malah dek aku bocah, beres wis tau nglakoni, yen diwulang karo sibapa sibiyang.
 7. Diweruhake tata-krama, dedalaning bener becik, lahirku ya : iya-iya, nanging temene ing batin. Iyah bok ojo criwis, tak rewangi nylamur-nylamur, saya anyelku jamak, yen mulang dimori muring-nuring, mula iki mung tak sambi ura-ura.
 8. Luwung kanggo ular-ular, yen bisa nggonen rak becik, aja peh aku sing kanda, dudu wong sing mingklik-mingklik, wulang dalem rak muni, yen pitutur becik iku nadyan metu wong sudra, sira anggowa kang pasti, karo maneh aja watak kabrabeyan.
 9. Kayata ana wong kojah, nanging kowe roda geting, menyang uwong sing kojah, kojaha sakranjang gambir, kupingmu kok tutupi, saka ora sudi krungu, oo, ngono kuwi salah, lha kok peh kowe wis geting, sakandane kudu ora kok pracaya.
 10. Kuwi durung ati tuwa, wong geting angetarani, kang mangkono iku aja, nirua wong ahli budi, nadyan batinmu geting, lahir kono yen ketemu, aja nganti katara, sebab ana tembung manis, sing prayitna aja lali tata-krama.
 11. Yen kojah ya tanggapana, aja kesusu kak tampik, kowe rak bisa nyurasa, megkono rak ya bisa milih, sing ala disingkiri, sing becik, becik digugu, yen bisa linakonan, orane ya dipengeti, ditularna kaya sing arep tan kanda.
 12. Mung ingkang jeneng sarengat, kalumrahaning wong ngurip, kudu nganggo tata-cara, ayingkiri lara pati, srana hangati-ati, murih slamete awakmu, aja hesah setiyar, nyambut gawe golek duwit, kajaba ta : yen wis jempo arep apa.
 13. Ning nadyan nyambut gawe-ya, duga-duga aja lali, banjur ora ngreksa awak, jalaran kalingan melik, selak kanggo nuruti, nyang kepingin kareping hawa napsu, siya-siya nyang awak, yen kesandung suker sakit, babatenmu entek kok nggo tuku tambo.
 14. Mula kudu duga kira, sagodag-gadug-ing pikir, wonton tetep ora dleya, ora nglirwakake wajib, pametu okeh sitik, gumantung ana awakmu, anggere bisa nata, sak unda sabilik-bilik, gede cilik pada bae ora beda.
 15. Blonjawa sarus rupiah, yen tadahmu kok gedeni, nganti luwih saka blonja, ora wurung mesti mringis, banjur dikosok balik, nadyan setali blanjamu, anggere kowe bisa, butuhmu cukup raong ketip, mesti menang karo sing satus rupiah.
 16. Mung kalahmu kalah uwah, nanging kepenaking ati, kowe mesti menang penak, jabata yen ngati-ati, blanjane satus repis, dasar tatanane bagus, lha ya kuwi tulada, wose bae akeh sitik, cukupe saka duga lan prayoga.
 17. Yen wus cukup butuh ngomah, banjur salin genti mikir, butuh menyang kalumrahan, karo tangga kanan kering, titinen jroning batin, tata caraning pirukun, kang becik timbangana, aja nganti kalah ati,awit tangga sadulur katemu rina.
 18. Tresna-wa sapada-pada, aja sok demen marahi, ameminihi prakara, mengko mundak dicireni, para ngalah satitik, yen tinimbang poda-padu, pedahe ora ana, mung gawe rengkane ati, ati gela anyudakake sih tresna.
 19. Kowe dewe bisa kanda, kahananing wong ngurip, rukun agawe santosa, mula becik ngati-ati, awit yen padu mesti, hanggempil karukunanmu, dadi nyuda santosa, wekasane banjur ringkih, sasrawungan perlu nganggo tepa-tepa.
 20. Kowe rak yo wis ngreti ta, menyang kembang tepus kaki, nyiliha rasaning liyan, mungguh aku kaya kuwi, priye rasani ngati, kowe bakal bisa ngukur, marga pada manungsa, kacekka ora sanyari, wong daksiya marga ora weruh tepa.
 21. Unggah-ungguh tata-krama, iya kudu diweruh, wong meruhi tata-krama, ora beda weruh tarip, bisa ngreta aji, barang kang arep tinuku, tumraping sasrawungan, tata-krama iku dadi, pangruwating saru siku lan deksura.
 22. Sarak sarating agama, aja sok kok sulayani, awit wis dipikir dawa, karo para Nabi wali, dene kowe saiki, durung kober melu-melu, kaya sing ahli sarak, nanging aja mamancahi, ndak kawiyak diarani murang sarak.
 23. Lakuning wong prasanakan, supaya bisa lestari, prayoga reksa rineksa, aja nganti gawe serik, pirang bara meruhi, butuhing sanak tinuju, orane waton aja, ganggu gawe angrusuhi, nyang darbeke sanak kadang pawong mitra.
 24. Yen kabeh-kabeh tak gelar, sarengate wong ngurip, luwih sarengat kurang papan, aku wegah anulisi, semene bae disik, ya mung trima-trima luwung, wose kawruh sarengat, anglakoni bener becik, tatacara rukune sapada-pada.
 25. Saikine salin kanda, angrembug tarekat genti, tinimbang nyatur wong liya, enake tembange salin, dadi ora mboseni, priyayi sing pada krungu, pangkur bae kepenak, nanging barese bab iki, aja swara surasane rasakna.

PUPUH II
P A N G K U R

 1. Kang diarane tarekat, iya iku niti lakuning ati, bisane lega atimu, sukur sukur yen bisa, ayem tentrem murakabi nyang awakmu, awit tentrem iku beda, tinimbang leganing ati.
 2. Lega iku mung sedela, anlikane kalakon kang kok sir-i, yen kang jeneng ayem iku, ora beda tanduran, waton ajeg panyirame ledung-ledung, ananging yen katendagan, godonge alum ngalentrih.
 3. Saya yen katiga ngerak, hangerenteg uwite kawlasasih, ya kuwi yen arep weruh, ayeming wong kasiram, sagebrayan nanging yen koncadan banyu, uwite kalakon ngaran, godonge alum nggegregi.
 4. Balik yen tentrem temenan, ambegegeg prasasat gunung wesi, upama wit-witan glugu, disiram karo ora, panggeng bae marga wis oleh pitulung, kasiram sarining rasa, malah wohe mukarabi.
 5. Badan iku mung sadrema, anglakoni apa pakoning ati, ngetan ngulon ngalor ngidul, susah utawa bungah, ora liya kabeh saka panggawemu, mulane kudu prayitna, menyang karenteging ati.
 6. Marga lumrahing manungsa, klebu aku, aku ora nyelakki, sing akeh sok keblasuk, kagawa panca driya, nepsu lima rebut duyung bareng maju, luput metu saka mata, iya metu saka kuping.
 7. Luput kuping metu nglesan, luput nglesan iya metu ing parji, luput parji metu ngirung, aku nganti kewuhan, wong ya uwong suwe-suwe sok kalimput, weruh-weruh wis kasasar, tujune wis rada ngreti.
 8. Ngerti yen kuwi rencana, panggawe sipanca driya iki, gawe rusaking atiku, kang marang katentreman, apes blebes mbeborosi mbubrah petung, mulane ora saranta, yen eling jur tak unduri.
 9. Ning yen enda babar pisan, pancadriya angel nggonmu ngendani, awit bisamu anggregut, lehmu mangupa jiwa, iya saka rosaning kanepson mau, ana maneh panca maya, kowe ya uga duweni.
 10. Cahya kang patang prakara, cahya abang ireng kuning lan putih, iku uga mancing nepsu, nepsuning aluamah, ngangah-angah lunguhe ana ing waduk, plawangane ana nglesan, cahya abang kang nduweni.
 11. Amarah watak brangasan, plawangan metu saka ing kuping, lungguhe ana ngrempelu, ireng ana ing cahya, yen supiyah watekke sruwa kasusu, sugih marang pepinginan, kang nduweni cahya kuning.
 12. Lungguhe ana ing limpa, plawangane iku ana ing manik, dene mutmainah iku, sumuci emoh ala, anteng junem ana ginjel nggone lungguh, plawangane ana grana, cahya putih kang nduweni.
 13. Kabeh iku mung minangka, kanggo kanti kuwating getih daging, nanging poma aja korup, kareping panca driya, kang dumadi saka ing angen-angenmu, kok kuwi pandak ya ora, ya mung anggere nggiduhi.
 14. Demene sok ajak-ajak, nyang ragamu yen ora kok turuti, banjur mrengguk lenggak-lengguk, yen kok turuti bungah, yen kesandung aduuh, sambat biyung-biyung, lha mung sing ngajak sapa, rak iya sing sambat kuwi.
 15. Tarkadang sok sonjabaya, golek bungah malah nemu prihatin, ya kuwi yen arep weruh, tetering pancadriya, ujas-ujus tibane ora pecus, mula jeneng ora pandak, yen diuja nyilakani.
 16. Tumraping para sarja, dasar imbuh wicaksana ing budi, menyang panggawening nepsu, wis ora kasamaran, kena nglali sakecapan ora berung, banjur eling manalongsa, nyunyuwun ngapureng Widi.
 17. Ing buri saya prayitna, saben ana karenteg jroning ati, ora kesusu diturut, nganggo dipikir dawa, krenteg mau apa panggawening nepsu, apa panggawe kang nyata, metu saka ati suci.
 18. Ning iki ya ora gampang, kudu ngambah menyang bangsaning gaib, sapa kang ngereh atimu, lha kuwi waspadakna, sinauwa sabar sareh, awas emut, iku minangka kunjara, kabeh kanepsoning ati.
 19. Pancamaya panca driya, tobat – dening sabar sarehning budi, yen ora ngandel kandaku, hara coba takokna, nyang wong pinter, mengko rak kaya kandaku, pangruwating nepsu murka, ora liya saka kuwi.
 20. Saranane ulah napas, heneng-hening waspada lawan eling, kowe aja salah surup, iki mung kanggo dalan. Hanenuntun hanteng hantering atimu, supaya sabar tawekal, dudu sing jeneng semedi.
 21. Ngawruhi ngelmu kang nyata, lire nyata tetep osiking ati, yen atimu kanda biru, ya sing biru temenan, kanda abang iya abang aja dadu, dadi tetep tinetepan, mangkono ati kang suci.
 22. Ya kuwi dawuhing sukma, kang lumantar saka ing banyu urip, katampan dening rasamu, rasaning urip tenan, dudu rasa panggawening hawa napsu, yen kowe wis bisa sabar, umpama banyu sing keji.
 23. Menep bening kaya kaca, mesti kowe kasinungan matitis, tetes apa saujarmu, ora kalingan hawa, aja maneh marang krenteging liyan, rada bisa nyumerepi.
 24. Jeneng pinaringan ilham, cilik-cilik ora ketang sa mit, wis kawikan kaya wiku, wikuning wong saomah, tekan kene bae kiraku wus cukup, ganti ngrembug kakekat, tembange salin kinanti.

PUPUH III
K I N A N T I

 1. Kang jeneng kakekat iku, meruhi rasa sejati, awit rasaning manungsa ora beda kuwih lapis, sajake kaya sap-sapan jaba jero banjur kadim.
 2. Rasa jaba yen didumuk karasakena ing kulit, keri gatel sitik krasa, aja sing bangsa digitik, wong kangenan bae krasa, sumuk bisa krasa isis.
 3. Nanging yen kesokkan setrup, awak ora krasa legi, awit rasa legi gurih, pahit getir iku lidah, rasa jero kang nduweni.
 4. Bareng krasa mung ing butuh, kowe nandang utang silit, sing karasa dudu lidah, apa maneh kulit daging kabeh ora apa-apa, rasane ketemu ngati.
 5. Ya kuwi yen arep weruh, kang jeneng rasane kadim, mula mau aku kanda, rasa kaya kuwih lapis, kasiyate beda-beda, sap telu sing tak weruhi.
 6. Rasa kabeh iku kawengku, marang sawiji, angen-angen badan suksma, kang ana telenging ati, ya kang …… date atma, nggon pakumpulaning urip.
 7. Budi sir cipta rasamu, ana kono kang di-nggoni, nanging kowe sumurupa, sejating klabeh kuwi, kaya dene pasa ngarap, ndawuhake kersaning gaib.
 8. Katampan dening rasaku, mahanani mobah mosik, raga kang bakal tumandang, mendong mikul sarta nyungi, apa dene patukangan, kriya greji juru tulis.
 9. Rasa iku panatamu, kowe ora kena mikir, wong wis kelacak lepatak, ye lara butuhmu mari, yen mamangan kurang enak, kowe bisa hangarani.
 10. Iki cemplang kurang bumbu, tarkadang yen kurang asin, kowe njaluk imbuh kecap, rak wis terang ta, saiki, mung njaluk enak kapenak, utawa leganing ati.
 11. Dadi mituhu rasamu, ananging sajroning ati, ana rasa kang sanyata, rasaning kang Maha murni, wajib kudu weruhana, ya kuwi rasa kang suci.
 12. Awit ana rasa rusuh, demen goroh demen lamis, lan sok demen nyatur ala, demen yen ana wong sedih, ora pisan-pisan welas, malah para ngisin-isin.
 13. Kala mangsa kadang tuwuh , akale sing ora becik, gawe tuna hamitenah, supaya bisoa dadi, sangsaraning kana-kana, lha kuwi rasaning iblis.
 14. Manuksmeng angen-angenmu, angendih rasa kang murni, hora coba rasakno, goroh lan lamismu kuwi,mengko rak kowe rumangsa, ah iki ngin-isini.
 15. Mulane kok tutup-tutup, amarga kowe wis risi, yen kowi panggawe ala, kiramu kang Maha suci, ora bakal bisa mirsa, tibakke tansah nyateti.
 16. Kala mangsane awakmu, sok kaweleh nganti nyungir, anane wong bisa kanda, aku wis tau ngalami, e, e, e, e, Gusti Allah, nek melehke olehe gelis.
 17. Mula sing sapa kejegung, dening angen-angen iki, mesti kerep kepetengan, awit rasane kang wening,kecampuran nepsu ala, mubal regedde ngalingi.
 18. Supaya terang kandaku, gamblang lehmu anampani, tibaning rahsa kang mulya, pinda udan saka langit, cumlorot kaya barleyan, tumiba telenging ati.
 19. Yen atimu suci mulus, bayune lestari bening, sasat ana gelas kristal, dayane anyarambahi, menyang saranduning jazad, seger sumyah lahir batin.
 20. Awit sucining atimu, wis dadi damparing Widdi, upamakna bangbang wetan, sumamburat anelahi, antinen sakedap netra, Sanghyang ngarka anedakki.
 21. Ning yen banyu udan mau, tumibane saka nglangit, katampan ati musibat, kaya blotong lenga klentik, reregede mesti mubal, dadi pepetenging budi.
 22. Mula kerep klira-kliru, dudu dalane ditonni, kang becik diarani ala, kang ala dikira becik, nasar-nasar kebelasar, wong kena ukuming batin.
 23. Mula pangarep-arepku, sing wis pada krungu iki, mbok aja sabisa-bisa, ngilangi regeding ati, aja nganti kawoworan, rasa rasaning Ijajil.
 24. Cikben luput ing riridu, kang andadekake sedih, pirang bara pada bisa, kulineng rasa sejati, kang gawe tata raharja, ayem tentreming dumadi.
 25. Kasebut ing tembung pangkur, gejege wis tak turuti, iya mung sarining rahsa, kang gawe tentreming pikir, mengko yen tekan makripat, kowe bisa nyumurupi.
 26. Duduk selehing rasamu, ceta wijang siji-siji, ora mung gunebyah uyah, dupeh bae pada asin, yen ngono ndak ora ceta, bingung anggonmu nampani.
 27. Anane wong anggeguru, sok tumpang suh leh nampani, iku saka kurang wijang, wejangane siji-siji, mula bingung bilulungan, jare mendem donga sepi.
 28. Harak direngeni kaum, wis ah kok banjur ngrasani, nganti tekan kaum barang, saiki angur mikir, kang jeneng kawruh makripat, tembang pocung bae becik.

PUPUH IV
P O C U N G

 1. Mangu kadung, hatik kaya mendem pocung, lehku ngarah-arah, arep tak anggo miwiti, nerangake sing jeneng ngilmu makripat.
 2. Ya mung lowung, kanggone sing isih suwung, tegese makripat, hameruhi marang urip, kang jarene gandeng karo Gusti Allah.
 3. Urip iku, jejere ana tetelu, siji urip bocah, ping pindo uriping osik, kaping telu urip langgeng ora papa.
 4. Raga iku, mung dadi wadah salugu, prasasat kurungan, yen isine wis ngoncati, telung dina bae kurungane rusak.
 5. Dek uripmu, sikil isih bisa mlaku, tangan bisa ngglawat, marga direh dening osik, osik iku saka pangerehing rasa.
 6. Rasa mau, kereh panjenenganingsun, ingsun-ingsun sapa, ingsun dat kang anglimputi, mring kahanan dumunung neng kagaiban.
 7. Biyen aku, dek isih demen nggeguru, wis tau diwejang, sawise nggelarake urip, tekan hingsun kuwi sing kanggo pungkasa.
 8. Awit iku, dat kang nglimputi bumi langit, saisine kabeh ora kaliwatan.
 9. Malah klebu, triloka jagad tetelu, lan betal-betalan ingsun kabeh kang mengkoni, ora beda wisikan ananing ngedat.
 10. Nalikeng-sun, malige betal-makmur, jumeneng neng dimak, antaraning dimak manik, jroning manik iku, budi banjur asma.
 11. Asma iku, lugune angen-angen, banjur maneh suksma, banjur rahsa kono isi, isi ingsun dat kang nglimputi kahanan.
 12. Wose ingsun, betalmu karamya ingsun, kang ana mukadas, nut pah mani madi wadi, udang-ngudeng iya ingsun ora ana.
 13. Golek ingsun, tak udi setahun butun, bareng wis kacandak, durung nrima meksa ngudi, ora ngono, ingsun-ingsun kuwi sapa.
 14. Bareng anu, dumadakkan ana guru, sing kaduga mejang, dumununging ingsun sejati, yaiku roh suci(ne) tirta prawita.
 15. Yen pinuju, jumeneng neng betal makmur, madangi pangrasa, wahanane dadi eling, yen pinuju ana ing betal mukaram.
 16. Manjing jantung, dadi osiking atimu, lan kerep koripan, saka tirta prawita di, yen jumeneng neng mukadas, dadi rahsa.
 17. Mulane iku, yen cunduk karo rahsamu, ingsun wis manunggal, tunggil sarining trimurti, tirta marta tumetes dadi manusma.
 18. Rada matuk, agi iki aku entuk, guru rada ceta, dununging ingsun sejati, ewadene aku meksa durung nrima.
 19. Isih ngluru, Maha Gusti kang satuhu, sing disebut Allah, utawa sing gawe urip, sing nganakke roh suci tirta prawita.
 20. Jare iku, luwih cedak karo aku, langgeng tan kena ewah, yakayun bilaraukin, tanpa erok tan kajero (lan) kajaba.
 21. Aku tau, ndumuk talining urip, bareng aku mengeng napas, lhaa iki, ta.
 22. Jebul jatus, tiwas lehku kempas kempus, saiki wis lega, ning yen kowe mongsa ngguguwa.
 23. Awit aku, isih butuh mangan turu, butuh duwit barang, kaya lumrahing wong urip, mula mandeg samene rak wis sedengan.
 24. Kari ngrembug, ing pati yen bisa tutug, mbesuk titenana, kowe aja ngetang disik, rasakna tembange semaradana.

PUPUH IV
SEMARADANA

 1. Kowe aja pijer kingkin, menyang kahananing donya, donya iki rusuh kabeh, siji bae ora ana, sing langgeng ora owah, ya bener manungsa iku kudu ngenggoni sarengat.
 2. Tatacaraning wong urip, kudu golek sandang pangan, wong pitik bae ceceker, aja sing aku manungsa, ora abudi daya, saben dina golek butuh, nggo nuruti kekarepan.
 3. Ning tibakke ambak-ambing, kerep iki yen diuja, wis ora ana enteke, yen katurutan ya bungah, yen ora ya njur susah, sak jeg jumleg nganti mbesuk, ya mung bungah karo susah.
 4. Apa ta sing kok pingini, mengko yen wis kasembadan, rak ya banjur salin maneh, luput barange sing rusak, ya kowe sing bosen-nan, dadi tumbu oleh tutup, wose bae kabeh rusak.
 5. Dadi kowe aja pangling, yen donya hendon kang honya, rak iya ta : satemene, ning mengko kowe njur nyu’al, kowe ki sok ngonowa, duwit barang ora butuh, marga iku iya rusak.
 6. Wee lho kosik disik, duwit onowa sak kranjang, tiya isih golek maneh, malah upama dijiyat, tinimbang urip mlarat, ya pilih sing mubra mubru, ning kok tentrem iya ora.
 7. Tentrem iku awit saking, bisa ngendalenni setan, bisa milahke uripe, donya kanggo kalumrahan, suwene sapiro-wa, bakal pisah karo aku, yen mati ora tak gawa.
 8. Mulane wiwit saiki, arahen sabisa-bisa, rasa aja nganti nyakot, menyang kahananing donya, mbesuk mundak rekasa, yen tekan jaman kukut, mandeg-mangu ora eklas.
 9. Tur kok bakal wurung mati, sanadyan mandeg mayong-a, wis mesti sida dibetot, mogok iya diregadag, sok nganti pandirangan, lha ya kuwi jalukanmu, biyen-biyen ewuh apa.
 10. Lho, ning aku dewe iki, tur neh-ha durung karuwan, panahku yen bisa mencok, panyuwunku saben dina, tumekaning wekasan, bisaha kaya sedyaku, Pangeran paring nugraha.
 11. Mulane mumpung saiki, nanging yen atimu lega, coba nggonen ngrasakake, tumekaning ngakir jaman, kowe anggawa apa, lan sapa kang gelem melu, bok anak bojomu sisan.
 12. Lan sapa kang kok tresnani, mbesuk tekaning sekarat, jak’en aku bae emoh, ning kowe ya aja gela, aku iki mung kanda, kanggo seksi donya iku, kabeh rusak ora lana.
 13. Ning kanggo cah nom saiki, wong mati nggo digagas, kuwi rak wong gugon tuhon, ora susah dirasakna, mbesuk karsaning koodrat, yen wis tumeka watesmu, rak ya njur gletak palastra.
 14. Angur mikir golek duwit, kanggo sangu leha-leha, kuwi sarengat jenenge, bedo karo sing tak kanda, iki kawruh makrupat, mikir tanjaning uripku, sing langgeng tan kena rusak.
 15. Mulane tak taning-taning, ting talening kaya bonang, aja cawuh panampane, sarengat diwor makripat, konang karo rembulan, wis ora temu-tinemu, mula sok diyo-diniyo.
 16. Becike pada digladi, kasebut daliling kitab, antamutu kablal-maut, sajroning urip mati-ya, dadi pancen wis terang, mati kudu disinau, mesti bae ora gampang.
 17. Awit yen dipikir-pikir, wong mati kok dikon ajar, lha gek sapata “gurune”, apa ajar nang jarattan, takon menyang pocongan, eee, cong mati niku pripun, kula ajeng njaluk ajar.
 18. Hhemmm, rak ya diguyu pitik, ning yen wong urip sing ngajar, hara bae dipaido, yen mati kena diajar, dijupuk saka nalar, upamakna diyan murub, sing arep kasatan lenga.
 19. Gajege yen ora lali, aku wis tau gegulang, sinida dayeng tuwuhe, dik samana sir ku nganggras, menyang kyai sagota, jebul cek-del mak klusut, ee lha kyai iki sembrana.
 20. Ananging yen kok takoni, gek rasane kaya apa, sajroning sekarat kuwe, aku ora bisa kanda, awit wis lali tenan, iya mung layu kayapu, tan kena kinaya ngapa.

 T A M A T

Sumber : Mas KumitirWrite a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Write a comment

Ada 82 Komentar untuk Berita Ini

 1. SashkaRSute 18 Nov 2019, 16:09:19 WIB

  Hello, I’m 6 years old, I’m shooting and editing a video myself, please rate my new video, thanks !!!
  https://www.youtube.com/watch?v=uwiVVpQM5-0
  ------------------------------------------------------ ---------------------------------
  kinder surprise 100 big kinder surprise unboxing kinder surprise kinder surprise cars
  https://youtu.be/uwiVVpQM5-0 kinder surprise 2005

  Kinder Surprise - SashkaRS
  KinderToy Transformer - https://www.youtube.com/watch?v=shKn5iBd2hY
  kinders - https://forum.mobilism.org/viewtopic.php?f=311&t=24959 5&p=6973154#p6973154

  Kinder Surprise - http://www.techstartup.info/viewtopic.php?f=38&t=27529 4&p=651824#p651824

  kinder surprise lions
  https://www.seriousaboutplumbing.com/viewtopic.php?f=3& ;t=1977&p=2595#p2595


  ------------------------------------------------------ ---------------
  RaSashka - I will help you!
  I will heal you! telegram: @RaSashka healer mage

  MiaErupe 18 Nov 2019, 16:22:31 WIB

  [url=https://cipro100.com/]cipro 500 price[/url] [url=https://clomid2.com/]buy clomid online[/url] [url=https://viagra500.com/]where to buy cheap viagra uk[/url]

  Whplqealelt 18 Nov 2019, 18:31:39 WIB

  I was genuinely itching to get some wager some money on some sports matches that are phenomenon fitting now. I wanted to let you guys recall that I did twig what I consider to be the best site in the USA.
  If you destitution to get in on the exertion, check it out: [url=https://onlinecasinosselection.com/]online casino games[/url]

  anneia69 18 Nov 2019, 18:47:55 WIB

  New project started to be available today, check it out
  http://jogarciaporn.danexxx.com/?alia

  ass babes porn drawn porn of jessica rabbit virgin first time porn vegas porn videos dish network porn schedule

  JackErupe 18 Nov 2019, 19:09:13 WIB

  [url=https://tadalafil7.com/]tadalafil coupon[/url] [url=https://nolvadex2019.com/]buy nolvadex[/url] [url=https://azithromycin24.com/]azithromycin 500mg[/url] [url=https://prednisone3.com/]buy prednisone[/url] [url=https://doxycycline2019.com/]buy doxycycline pills online[/url]

  enidfv69 18 Nov 2019, 19:45:43 WIB

  Hot photo galleries blogs and pictures
  http://shemaleporj.alexys**y.com/?rocio

  gree trailer porn movies phone porn videos free milking titts fdee porn videos chong ka lam porn hunter male porn camp

  Robertnwct 18 Nov 2019, 21:29:43 WIB

  http://www.elalberotoro.com/portal/index.php/?option=com_k 2&view=itemlist&task=user&id=289239
  http:/ /www.local-foreign-debt.senate.gov.ng/?option=com_k2& view=itemlist&task=user&id=29353
  http://stanki .china-line.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task= user&id=74574
  http://dbi-sa.be/index.php/?option=c om_k2&view=itemlist&task=user&id=31659
  htt p://eas20188.org/?option=com_k2&view=itemlist&tas k=user&id=91879
  http://www.optsport.ru/?option=com _k2&view=itemlist&task=user&id=22480
  http: //conacedantioquia.org/?option=com_k2&view=itemlist&a mp;task=user&id=685493
  http://www.lavozdelosrobles .com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&i d=3136
  http://bbrsolucoes.com.br/?option=com_k2&vi ew=itemlist&task=user&id=463799
  http://daomigu el.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user& ;id=30111

  JimJex 18 Nov 2019, 21:57:44 WIB

  хеллоу хочется поделиться с вами познавательным вебсайтом-сайтом про обзоры казино по ссылке:[url=https://luckyhcasino.com]https://luckyhc asino.com[/url]
  Выбрал казино Вулкан 24 и играю только там!

  PeterLiest 18 Nov 2019, 22:02:24 WIB

  [url=http://pillenomgewichtte.eu/]http://pillenomgewichtte .eu/[/url] UnfilsSheriafedbrert

  leslierv60 18 Nov 2019, 22:47:20 WIB

  Dirty Porn Photos, daily updated galleries
  http://shemalepron.hdshemalemovies.instas**yb log.com/?anahi

  porn milf maria bu p o v porn definition porn cartoon japan cover girls porn magzine porn star name lgeacy

  ReltLuRoLoums 18 Nov 2019, 23:52:55 WIB

  Specifically, estrogen and progesterone.(More on this below.) [url=https://www.givology.org/composed/]Indication of Risk in Maternity[/url] Or, perhaps they are angry or frustrated with their own situation at home and they are looking for a way to vent.How soon pregnancy occurs depends on a number of factors, including: If you do get a headache, having a small amount of caffeine may help, and it is not shown to be harmful.Gestational relationships with the intended parents are also complex and should be given careful consideration.

  brookevi2 19 Nov 2019, 02:20:52 WIB

  New project started to be available today, check it out
  http://cleanpornhub.realleabianporn.moes**y.com/?ja net

  victorian porn evelyn havana ginger porn star sisters asian bus porn f**k suck movie ashley tankersley in porn free mature interracial porn videos

  hollyzi11 19 Nov 2019, 02:56:08 WIB

  Enjoy our scandal amateur galleries that looks incredibly dirty
  http://talktolesbians.xblognetwork.com/?ashtyn

  free porn girls get f**ked blonde cheerleader porn videos jjab porn danielle foxxx shemale porn jackie moore interracial anal porn videos

  jesusps2 19 Nov 2019, 03:14:58 WIB

  Sexy pictures each day
  http://fkdporn.swimsuitsporn.lexixxx.com/?barbara

  tight jeans porn aisha takia nude f**k porn free vanessa milano porn mature boy gay porn extreme fuze porn

  rosariomi16 19 Nov 2019, 03:44:41 WIB

  Hot galleries, thousands new daily.
  http://s**ygirlblue.veryhots**film.xblognetwork. com/?elena

  film porn ntube flash animated porn public porn site superhero hentai porn cute innocent porn

  Ujowwualelt 19 Nov 2019, 04:10:59 WIB

  I was in reality itching to treat some wager some well-to-do on some sports matches that are episode above-board now. I wanted to disillusion admit you guys be familiar with that I did spot what I weigh to be the trounce locate in the USA.
  If you poverty to confound in on the engagement, check it out-moded: [url=http://www.onlineslotsrealmoney.us.org/]http://www.on lineslotsrealmoney.us.org/[/url]

  ReltLuRoLoums 19 Nov 2019, 04:33:51 WIB

  Note that the word "intended" is used because fertility treatment does not guarantee a live birth.Ginseng, another common ingredient, is not recommended for use during pregnancy. [url=http://weihsin.tw/modules/profile/userinfo.php?uid=11 67255]Can Dental Hygiene Affect Your Fertility _.[/url] One good bit of news is that if this is not your first baby, the risk of preterm labor and birth is less than a mother having her first?baby over 40.Be patient with yourself. However, remember that more isn't necessarily a good thing.The go-to products to relieve heartburn during pregnancy are:?

  lacyvv60 19 Nov 2019, 04:42:43 WIB

  Enjoy daily galleries
  http://gays**gayman.hotblognetwork.com/?mary

  catoon porn babes erotic cartoon you porn pay perview gay porn sifi porn pics latin teen porn

  JasonGlado 19 Nov 2019, 05:12:52 WIB

  Свадебные платья 2020 http://simek.ru/Заказать-С ЃРІР°РґСЊР±Сѓ-МандалаР№

  MarkSat 19 Nov 2019, 05:42:59 WIB

  Сегодня осматривал содержимое интернет, вдруг к своему удивлению обнаружил крутой сайт. Вот ссылка: [url=http://analnoe.tv/cat-anal-podborki/]Анал подборки[/url] . Для моих близких этот ресурс показался весьма оригинальным. Всего хорошего!

  jerrysw3 19 Nov 2019, 06:01:35 WIB

  Hardcore Galleries with hot Hardcore photos
  http://thesimpsonsporn.instakink.com/?araceli

  free fetish porn picture galleries star wars clone wars porn video dead porn stars pictures porn pics hentai top and nicest porn site

  BillyFophy 19 Nov 2019, 06:24:29 WIB

  [url=https://oryvequjyf.tk]Video[/url] board software

  iqagebojeja 19 Nov 2019, 06:44:35 WIB

  Hospitals sdp.zgku.sekarjagad.co.id.bsq.gh adaptive, inspiring [URL=http://tofupost.com/dvt-and-cialis/]dvt and cialis[/URL] [URL=http://thelmfao.com/cialis-20/]cialis 20[/URL] [URL=http://dead-fish.com/prednisone-20-mg/]prednisone without prescription[/URL] [URL=http://puresportsnetwork.com/careprost-applicators/]c heapest careprost-applicators[/URL] burnt <a href="http://tofupost.com/dvt-and-cialis/">sa le on cialis</a> <a href="http://thelmfao.com/cialis-20/">how fast does cialis daily work</a> <a href="http://dead-fish.com/prednisone-20-mg/"> ;prednisone 10 mg</a> <a href="http://puresportsnetwork.com/careprost-applicat ors/">careprost-applicators for sale</a> compared hypochloraemic audiotaping, http://tofupost.com/dvt-and-cialis/ no prescription cialis http://thelmfao.com/cialis-20/ buycialisonlinecanada.org http://dead-fish.com/prednisone-20-mg/ prednisone http://puresportsnetwork.com/careprost-applicators/ careprost-applicators for sale siting autoreceptor before.

  Zoopprilt 19 Nov 2019, 08:19:28 WIB

  why am i getting spam emails from dating sites http://parship-kostenlos.parship-nl.dgastudios.site jennifer lopez dating bo

  gilbertha18 19 Nov 2019, 08:29:08 WIB

  Nude Sex Pics, Sexy Naked Women, Hot Girls Porn
  http://hiddencamraporn.fetlifeblog.com/?paula

  hooker porn tube hippy porn s** free destroyer porn old old mom son s** porn batman toon porn

  doreennf60 19 Nov 2019, 09:19:40 WIB

  Hardcore Galleries with hot Hardcore photos
  http://lesbianincest.allproblog.com/?ana

  hardcore porn movies with story lines porn daily clips phatzane streaming porn comedy porn dvds porn hub boxee

  violanw11 19 Nov 2019, 09:55:13 WIB

  New super hot photo galleries, daily updated collections
  http://tommyandpamporn.adablog69.com/?zaria

  oriental london porn free bbw trnany porn dixie chicks porn video alex lorenz porn black porn movies ebony

  EyeErupe 19 Nov 2019, 10:08:19 WIB

  [url=https://dapoxetine911.com/]dapoxetine[/url] [url=https://doxycycline2019.com/]order doxycycline online canada[/url] [url=https://prednisolone100.com/]prednisolone buy usa[/url] [url=https://propecia50.com/]propecia cost[/url] [url=https://suhagra911.com/]suhagra 100[/url] [url=https://metformin100.com/]metformin price in india[/url] [url=https://tadacip1.com/]tadacip 20 mg[/url] [url=https://viagra500.com/]canadian pharmacy viagra[/url] [url=https://cafergot2019.com/]order cafergot online[/url] [url=https://cipro100.com/]buy cipro no prescription[/url]

  Robertlymc 19 Nov 2019, 10:39:35 WIB

  http://www.startelefonia.it/it/index.php/?option=com_k2&am p;view=itemlist&task=user&id=173431
  http://isf ahanpvc.ir/?option=com_k2&view=itemlist&task=user &id=30981
  http://www.lasaponara.it/joomla/index.ph p?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=31 7189
  http://lnx.listeragent.com/?option=com_k2&vie w=itemlist&task=user&id=284607
  http://gcbusine ssjournal.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=u ser&id=259413
  http://alfapharm.kz/?option=com_k2&a mp;view=itemlist&task=user&id=333285
  http://ww w.ewcongress.it/?option=com_k2&view=itemlist&task =user&id=20162
  http://www.pttun-makassar.go.id/?op tion=com_k2&view=itemlist&task=user&id=37822 r
  http://necinsurance.co.zw/?option=com_k2&view=item list&task=user&id=88078
  http://www.progettopae seeau-oman.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=u ser&id=2629286

  elsiebc69 19 Nov 2019, 12:30:28 WIB

  New hot project galleries, daily updates
  http://pornhogtie.bloglag.com/?kenna

  free porn webcas rome and juliet naked scene porn star trek porn videos italian men gay porn virgin porn vidios

  Kennethhup 19 Nov 2019, 14:17:01 WIB

  [url=http://cialis0z.com]buy cialis[/url]
  [url=http://tadalafild9z.com]disagree for tadalafil online [/url]

  kristyuu4 19 Nov 2019, 14:21:26 WIB

  Sexy photo galleries, daily updated collections
  http://lisaannporntube.pornmoviespoof.insta s**yblog.com/?brenda

  how many women are in porn hardcore porn pics free lauren conrad nake porn sites free porn videos of jenny mccarthy porn degradation of young women

  CharlesErupe 19 Nov 2019, 15:41:38 WIB

  [url=http://buycymbalta.us.com]buy cymbalta[/url]

  eulaee2 19 Nov 2019, 16:13:14 WIB

  Daily updated super s**y photo galleries
  http://black47movie.bloglag.com/?joelle

  cartoon free porn clips retro teen porn movie free porn videos twinks free milf russian porn movies free porn tube huge toys

  olivianj11 19 Nov 2019, 16:20:21 WIB

  Scandal porn galleries, daily updated lists
  http://80pornlist.instakink.com/?marlee

  panties gils xx porn diaper porn story pussycat dolls porn diarrhea fetish porn m4v porn video

  MaryErupe 19 Nov 2019, 16:36:49 WIB

  [url=http://trazodone2019.com/]trazodone 50 mg tablet[/url] [url=http://tadacip1.com/]buy tadacip online india[/url] [url=http://nolvadex2019.com/]buy nolvadex[/url] [url=http://fluoxetine365.com/]buy fluoxetine without prescription[/url] [url=http://sildenafil48.com/]sildenafil in india[/url] [url=http://amoxicillin24.com/]amoxicillin 650 mg price[/url] [url=http://metformin100.com/]metformin 500mg[/url] [url=http://suhagra911.com/]suhagra 100 buy online[/url] [url=http://proscar100.com/]proscar prescription[/url] [url=http://prednisolone100.com/]buy prednisolone 5mg online[/url]

  IsidorThono 19 Nov 2019, 16:57:46 WIB

  [url=http://ocoz.bishkuraevo.ru/2019-11-16/ab-gymnic-instr ukciya-na-russkom-otzyvy.html]ab gymnic инструкция на русском отзывы[/url]
  [url=http://vaxicywo.gvozdevatur.ru/zaym-pod-8-procentov-v -mesyac.asp]займ под 8 процентов в месяц[/url]
  [url=http://ubid.aziaroom.ru/PEarJpt.aspx]частное русское порно группавуха[/url]
  [url=http://elacu.e-hot.ru/2019/11/15_ademco-n5976v2-instr ukciya.php]ademco n5976v2 инструкция[/url]
  [url=http://yrajoh.vikont58.ru/1X0l.htm]займ на карту мгновенно 30000[/url]

  michealtr16 19 Nov 2019, 18:21:22 WIB

  Enjoy daily galleries
  http://toothbling.instakink.com/?angelique

  brittany spears porn pics phone porn sites free romantic porn for women 4ft 11in lily cuban porn star amateur porn streams

  MichaelRic 19 Nov 2019, 18:48:36 WIB

  [url=http://tadalafila1c.com]www.tadalafila1c.com[/url]
  [url=http://viagrav3u.com]when will price of viagra go down [/url]
  [url=http://prednisolone0l1.com]http://prednisolone0l1 .com[/url]
  [url=http://sildenafila1c.com]u.s. sorced sildenafil citrate [/url]
  [url=http://cialisa1c.com]cheap cialis[/url]
  [url=http://prednisone0l1.com]asthema and prednisone [/url]

  MatveySpoca 19 Nov 2019, 18:56:29 WIB

  Всю ночь разглядывал содержимое сети интернет, неожиданно к своему удивлению заметил хороший сайт. Посмотрите: [url=http://analnoe.tv/categories/]Анал кастинги[/url] . Для нас данный веб-сайт произвел хорошее впечатление. До встречи!

  tameravy11 19 Nov 2019, 18:57:54 WIB

  Hot s**y porn projects, daily updates
  http://straponwithman.relayblog.com/?ansley

  hardcore porn free vidoes peater pan porn unsecured porn websites brad womack porn star hot bis**ual bareback porn torrents

  valeriato1 19 Nov 2019, 19:27:21 WIB

  Browse over 500 000 of the best porn galleries, daily updated collections
  http://free.bbw.porn.allproblog.com/?kelli

  pissing in pants penis gay porn gay hottie porn free porn full movie seduced legally porn elisha winters porn clips

  eddiegu2 19 Nov 2019, 19:42:12 WIB

  Free Porn Galleries - Hot Sex Pictures
  http://ben.10.porn.relayblog.com/?rebecca

  largest penis porn dee lesbian porn typical porn star day free porn sites ass to mouth wife wanna do porn

  lydiaqa2 19 Nov 2019, 21:47:17 WIB

  Hot teen pics
  http://freetranymovies.instas**yblog.com/?ashtyn

  dorothy ferguson porn twinks porn sites desperate housewives tv porn free full length porn role reality elder porn video clips

  Michaelmop 19 Nov 2019, 22:53:16 WIB

  【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網 站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風 音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教 擴音器

  https://mic-shop.com/

  RickyHancy 19 Nov 2019, 23:08:20 WIB

  В этом кейсе я расскажу как можно без особых усилий и вложений заработать в разы больше
  Первое что нужно сделать это перейти по ссылке https://vk.com/profit.trade
  В сообщение написать хочу сигналов
  Дальше вас принимаюь в группу и вы зарабатываете
  Вы получаете точный сигнал на покупку или продажу, я сам убедился в их качестве!
  Кстати постоянно проходята конкурсы с денежными призами!
  почитать Отзывы тут - https://vk.cc/8tmVBp

  Bedroom remodel 20 Nov 2019, 00:18:59 WIB

  You actually make it appear really easy together with your presentation however
  I to find this topic to be really something that I feel I would never understand.
  It sort of feels too complex and extremely extensive for me.
  I am looking forward in your subsequent publish, I will try to
  get the hang of it!

  ArturPulut 20 Nov 2019, 00:49:42 WIB

  [url=http://gizemaxam.dom-semiy.ru/velosiped-gt-avalanche- 20-instrukciya.php]велосипед gt avalanche 20 инструкция[/url]
  [url=http://atylul.kahabroso.ru/2019-11-09_rkYeaMDA.htm]е капуста займ личный кабинет контакты[/url]
  [url=http://ybivesym.vikont58.ru/tAM.htm]anja juliette laval порно[/url]
  [url=http://oxuz.batiskaf-forum.ru/2019-11-16/azod/index.p hp]договор займа работнику образец[/url]
  [url=http://yfolezytu.newtyumen.ru/10943.aspx]микрок редит 24[/url]

  cindyfs69 20 Nov 2019, 01:09:54 WIB

  Girls of Desire: All babes in one place, crazy, art
  http://arab.dating.bloglag.com/?marilyn

  free manga porn videos jake steed porn inflatable doll porn online amatuer porn porn moveis of hollywood actrecces

  margaritass69 20 Nov 2019, 02:30:04 WIB

  Free Porn Galleries - Hot Sex Pictures
  http://musicofporn.relayblog.com/?emely

  flexible s**y porn lesbian masterbation porn videos porn picturs latest porn deaths hardcore black camel toe porn videos

  pwebpiosi 20 Nov 2019, 02:57:12 WIB

  <a href="http://forum.ixbt.com/users.cgi?id=info:%3E1411 335">php foreach</a>
  <a href="https://acomics.ru/-puzzleweb">switch js</a>
  <a href="http://www.matchfishing.ru/forumtest/1/member.p hp?u=22962&vmid=3487#vmessage3487">queryselec tor</a>
  <ahref="https://bizon.ru/news/view/news_id/512026" >цвета html</a>
  <a href="https://www.sostav.ru/blogs/132684/26741/#post4 9850">html цвета</a>

  pweb04242
  [url=https://club.foto.ru/forum/71/744947]html цвета[/url]
  [url=https://regforum.ru/members/19526 8/]queryselector[/url]
  [url=http://namba.kz/blogs/post .php?id=832271]switchjs[/url]
  [url=https://programmersforum.ru/member.php?u= 414318]foreachphp[/url]
  [url=http://www.ecigtalk.ru/blogs/u173903/cus tom-2564.html]js switch[/url]

  carolinaod1 20 Nov 2019, 03:54:50 WIB

  Free Porn Pictures and Best HD Sex Photos
  http://damsels.porn.instas**yblog.com/?kara

  best of free xxx porn chippendales porn parties young innocent teen porn 100 free long porn movies wetting the bed porn

  Davidmum 20 Nov 2019, 04:51:22 WIB

  [url=http://medxx.eu/]http://medxx.eu/[/url] UnfilsSheriafedbrert

  ezuhbeune 20 Nov 2019, 05:30:09 WIB

  Relaxing qre.wcpw.sekarjagad.co.id.gss.zp dance intermediate, defect, [URL=http://celebsize.com/neem/]neem without a prescription[/URL] [URL=http://ezhandui.com/risnia/]buy risnia[/URL] [URL=http://puresportsnetwork.com/cartia-xt/]cartia-xt generic[/URL] [URL=http://alwaseetgulf.com/karela/]karela[/URL] [URL=http://quotes786.com/ophthacare/]ophthacare[/URL] lift granulation, <a href="http://celebsize.com/neem/">neem</a& gt; <a href="http://ezhandui.com/risnia/">buy risnia online</a> <a href="http://puresportsnetwork.com/cartia-xt/"&g t;cartia-xt</a> <a href="http://alwaseetgulf.com/karela/">karela lowest price</a> karela online <a href="http://quotes786.com/ophthacare/">ophth acare generic</a> subareolar http://celebsize.com/neem/ online neem http://ezhandui.com/risnia/ risnia lowest price http://puresportsnetwork.com/cartia-xt/ online cartia-xt http://alwaseetgulf.com/karela/ cheap karela http://quotes786.com/ophthacare/ ophthacare incised, contraindications: brings acid.

  frankierg1 20 Nov 2019, 07:30:38 WIB

  Browse over 500 000 of the best porn galleries, daily updated collections
  http://freeporntube18.lexixxx.com/?reese

  aladdin porn gallery girlf from ray j porn black terror porn vids free sample video threesome porn black gay male porn free

  blancaqo4 20 Nov 2019, 07:38:18 WIB

  Browse over 500 000 of the best porn galleries, daily updated collections
  http://pornswinngers.hotgayfreeporn.alypics .com/?juliet

  hong kong porn cecilia cheung free gangbang orgy porn full movies ex gf webcam porn disney cartoon porn movies schoolgorl porn

  mep 20 Nov 2019, 09:37:05 WIB

  Рано или поздно это пригодится.  [url=https://www.youtube.com/watch?v=7G48cJ1cTGE&t =822s]Программируем +на python, читать и смотреть подробное видео.[/url]

  isetukebegipo 20 Nov 2019, 09:46:45 WIB

  Untreated mql.rclt.sekarjagad.co.id.jnj.ob tubercle weakness, [URL=http://ezhandui.com/purim/]cheap purim[/URL] [URL=http://dive-courses-bali.com/beloc/]beloc for sale[/URL] [URL=http://srqypg.com/doxycycline-100mg/]doxycycline 100mg[/URL] [URL=http://techonepost.com/viagra/]cheep viagra[/URL] [URL=http://thegrizzlygrowler.com/amalaki/]cheap amalaki[/URL] signifies acetabular <a href="http://ezhandui.com/purim/">purim</a > <a href="http://dive-courses-bali.com/beloc/">be loc</a> <a href="http://srqypg.com/doxycycline-100mg/">d oxycycline 100mg tablet</a> <a href="http://techonepost.com/viagra/">viagra buy in canada</a> <a href="http://thegrizzlygrowler.com/amalaki/"> amalaki</a> hindbrain lidocaine, http://ezhandui.com/purim/ purim online http://dive-courses-bali.com/beloc/ cheapest beloc http://srqypg.com/doxycycline-100mg/ doxycycline urinary tract http://techonepost.com/viagra/ viagra http://thegrizzlygrowler.com/amalaki/ amalaki cardiovascular manner.

  socorroqn16 20 Nov 2019, 10:16:01 WIB

  Dirty Porn Photos, daily updated galleries
  http://soccerbabesporn.readordieporn.moes**y. com/?desirae

  breed nigger porn new porn hd mature films in porn tube free adult baby porn simpsons porn gay

  lacycg11 20 Nov 2019, 11:20:47 WIB

  Free Porn Pictures and Best HD Sex Photos
  http://freeauntpegporn.miyuhot.com/?megan

  porns of man east european boy porn jirina james oily porn amateur homemade granny porn movies free big porn movie

  mariettalb1 20 Nov 2019, 11:48:29 WIB

  Big Ass Photos - Free Huge Butt Porn, Big Booty Pics
  http://tsdating.americanshemale.bloglag.com/?talia

  japanese girl porn vid free sims 3 s** porn mod porn grannie charleze theron porn hord cor porn

  marionfp1 20 Nov 2019, 13:13:35 WIB

  Best Nude Playmates & Centerfolds, Beautiful galleries daily updates
  http://gay.male.porn.bloglag.com/?kacie

  brittany spears porn videos download porn torrent files stream tiny porn girls being rapped porn porn capture

  juliannest60 20 Nov 2019, 13:32:15 WIB

  Hot galleries, thousands new daily.
  http://shemalevideos.miaxxx.com/?melody

  melinda bui porn amateur porn adult porn women like best hot porn pictures kitty and the monster porn

  BrandonBedly 20 Nov 2019, 13:51:15 WIB

  [url=https://ngonvl.org]Home[/url]

  Yonqlyday 20 Nov 2019, 13:52:04 WIB  [url=https://dedicatet.com/threads/spynote5-0-android- rat.57/]SpyNote5.0 (Android RAT)[/url]
  [url=https://dedicatet.com/][img]https://dedicatet.com /image/DedicateT.png[/img][/url]
  <a href='https://dedicatet.com/' target='_blank'><img src='https://dedicatet.com/image/DedicateT.png' border='0' alt='1'/></a>

  ezuhbeune 20 Nov 2019, 14:38:39 WIB

  Transvaginal qre.wcpw.sekarjagad.co.id.gss.zp amalgam containment displaying [URL=http://celebsize.com/neem/]online neem[/URL] [URL=http://ezhandui.com/risnia/]discount risnia[/URL] [URL=http://puresportsnetwork.com/cartia-xt/]cartia-xt[/UR L] [URL=http://alwaseetgulf.com/karela/]karela[/URL] [URL=http://quotes786.com/ophthacare/]ophthacare for sale[/URL] magistrate graduates <a href="http://celebsize.com/neem/">cheapest neem</a> <a href="http://ezhandui.com/risnia/">risnia lowest price</a> <a href="http://puresportsnetwork.com/cartia-xt/"&g t;cartia-xt for sale</a> <a href="http://alwaseetgulf.com/karela/">karela online</a> karela lowest price <a href="http://quotes786.com/ophthacare/">ophth acare generic</a> pills http://celebsize.com/neem/ neem http://ezhandui.com/risnia/ risnia online http://puresportsnetwork.com/cartia-xt/ price of cartia-xt http://alwaseetgulf.com/karela/ karela http://quotes786.com/ophthacare/ ophthacare anorexia oedema, symptomless, satisfaction.

  geraldxl4 20 Nov 2019, 16:09:50 WIB

  Scandal porn galleries, daily updated lists
  http://freepornsite.hotblognetwork.com/?maritza

  porn classic tube lesbian pulsating video porn xxx gay free porn chirdren porn framily guy porn

  tracieyy69 20 Nov 2019, 16:49:59 WIB

  Young Heaven - Naked Teens & Young Porn Pictures
  http://porn.passwords.allproblog.com/?angeliqu e

  explicit uncensored porn tubes milf porn 11 resize dragoncon porn cartoons free porn dollar porn movies free shiping

  violetkx1 20 Nov 2019, 16:57:57 WIB

  Dirty Porn Photos, daily updated galleries
  http://youpornfilipino.s**janet.com/?riya

  s**y porn teen pic gallery japanese idol porn video latino porn on ava devine porn star movie retro porn long

  Stephenwelay 20 Nov 2019, 17:27:26 WIB

  How to make [url=https://abigivycidap.gq]A[/url] video camera

  DeborahLop 20 Nov 2019, 17:31:18 WIB

  Японцы первыми стали делать такие косплеи, в которых татуировки и сексуальное бельё выступало на первом фоне
  [url=http://hdpornodevki.ru/1146-trah-opytnoy-zhenschi ny-s-volosatym-lobkom-i-bolshoy-grudyu.html][img]http://h dpornodevki.ru/uploads/posts/2016-02/medium/1454348865_im age_359.jpg[/img][/url]
  бесплатно смотреть ебут худую фото, [url=http://hdpornodevki.ru/162-erotichnoe-pozirovanie-v-d ushe-ot-glamurnoy-evropeyki.html]смотреть бесплатно секс фотоhd качество [/url]
  http://hdpornodevki.ru/

  letabj11 20 Nov 2019, 18:30:00 WIB

  Free Porn Pictures and Best HD Sex Photos
  http://dutch.porn.xblognetwork.com/?dania

  gay porn sharing sites real young porn girls naughty teen porn videos 100 free super moaner porn vids of amature porn

  Melaniewidly 20 Nov 2019, 19:12:43 WIB

  s**i hd porn http://www.bathfarmersmarket.org/info.php/RK=0/RS=q8Zlv3JM qdF3HRicjwWi?a[]=<a href=https://rajwap.xyz/porn/bobo-like/

  Ujowwualelt 20 Nov 2019, 19:13:37 WIB

  I was actually itching to treat some wager some money on some sports matches that are circumstance right now. I wanted to let you guys recall that I did twig what I reckon with to be the a-one plat in the USA.
  If you want to confound in on the exertion, check it out of the closet: [url=http://www.onlineslotsrealmoney.us.org/]see what you can do[/url]

  averxonb 20 Nov 2019, 20:29:13 WIB

  Undisplaced roz.wxma.sekarjagad.co.id.pyp.fr burned post-herpetic [URL=http://thefashionhob.com/urso-for-sale/]urso[/URL] [URL=http://cocasinclair.com/paxil-cr/]paxil-cr[/URL] [URL=http://circulateindia.com/harvoni/]harvoni for sale[/URL] [URL=http://celebsize.com/penisole/]penisole[/URL] [URL=http://allwallsmn.com/jelly-pack-15-online/]discount jelly-pack-15[/URL] appearances <a href="http://thefashionhob.com/urso-for-sale/"&g t;cheapest urso</a> <a href="http://cocasinclair.com/paxil-cr/">paxi l-cr</a> <a href="http://circulateindia.com/harvoni/">har voni</a> <a href="http://celebsize.com/penisole/">penisol e</a> <a href="http://allwallsmn.com/jelly-pack-15-online/&quo t;>jelly-pack-15 online</a> jelly-pack-15 phlebotomy, http://thefashionhob.com/urso-for-sale/ generic urso http://cocasinclair.com/paxil-cr/ paxil-cr http://circulateindia.com/harvoni/ harvoni http://celebsize.com/penisole/ penisole http://allwallsmn.com/jelly-pack-15-online/ jelly-pack-15 leucocytosis; disabled.

  MaryErupe 20 Nov 2019, 22:02:34 WIB

  [url=http://tadalafil7.com/]tadalafil 10mg[/url] [url=http://sildenafil48.com/]sildenafil singapore[/url] [url=http://robaxin100.com/]robaxin 750 price[/url] [url=http://xenical365.com/]xenical pills[/url] [url=http://zithromax2.com/]zithromax cost uk[/url] [url=http://clomid2.com/]buy clomid 50mg uk[/url] [url=http://viagra500.com/]viagra canadian pharmacy prices[/url] [url=http://suhagra911.com/]suhagra online india[/url] [url=http://propecia50.com/]propecia cost australia[/url] [url=http://trazodone2019.com/]buy trazodone 100mg[/url]

  fake certificate 20 Nov 2019, 22:41:19 WIB

  Hi, Neat post. There is an issue together with your site in internet explorer, might test this?

  IE nonetheless is the market chief and a huge section of other
  people will omit your fantastic writing due to this
  problem.

  LisaErupe 20 Nov 2019, 23:01:51 WIB

  [url=http://cafergot2019.com/]cafergot no prescription[/url]

  karenwd18 20 Nov 2019, 23:29:01 WIB

  Hot new pictures each day
  http://brandedclothes.allproblog.com/?jillian

  porn thick booty toon porn videos anime lesbian body spasm porn free bleach hentai porn free gansta ass porn

  willierh69 21 Nov 2019, 00:51:04 WIB

  Dirty Porn Photos, daily updated galleries
  http://free.porn.vids.fetlifeblog.com/?jade

  older women 60 porn videos sister f**ked while drunk porn tube blily and mandy porn mom porn lessons password hacked porn

  melissacw69 21 Nov 2019, 01:28:33 WIB

  Sexy teen photo galleries
  http://porninamillion.bests**yblog.com/?molly

  free porn dogging wife dideo pretty mom porn rape torture kidnapping porn gay haired porn traci lords porn gallery

  NormanPhymn 21 Nov 2019, 02:07:18 WIB

  [url=http://medicrx.eu/]http://medicrx.eu/[/url] UnfilsSheriafedbrert

View all comments

Write a comment

Online Support (Chat)

Sekarjagad Crew

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Komentar Terakhir

 • Jamesinsah

  Valuable stuff. With thanks. <a ...

  View Article
 • ScottBut

  <a href="http://prednisolonesod.com/">prednisolo ne 5mg</a> ...

  View Article
 • RannevJep

  viagra dosage men ...

  View Article
 • NormanPhymn

  [url=http://medicrx.eu/]http://medicrx.eu/[/url] UnfilsSheriafedbrert ...

  View Article